Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa: „Między propagandą sukcesu a krachem gospodarczym. Polska dekady Gierka (1970–1980) w ujęciu regionalnym” – Białystok, 15–16 września 2022 r.

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Białymstoku zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Między propagandą sukcesu a krachem gospodarczym. Polska dekady Gierka (1970–1980) w ujęciu regionalnym”, która odbędzie się w dniach 15–16 września 2022 r. w Białymstoku.

Celem konferencji jest przedstawienie i systematyzacja najnowszych wyników badań nad szeroko rozumianą polityką władz PRL w latach 1970–1980 ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych uwarunkowań. Proponowana perspektywa badawcza powinna umożliwić przedstawienie rozmaitych aspektów polityki centralnych władz partyjnych i państwowych wobec regionalnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) ośrodków politycznych i gospodarczych. Szczególnie interesująca wydaje się analiza recepcji centralnych dyrektyw politycznych i gospodarczych na lokalnym gruncie oraz próba wskazania podobieństw i różnic na tym polu w poszczególnych częściach kraju. Ważnym polem naukowych dociekań winne być również konflikty społeczne w omawianym okresie i sposoby ich rozwiązywania przez lokalne ośrodki władzy. Organizatorów interesują zarówno wystąpienia dotyczące polityki i gospodarki, jak również kultury, propagandy, życia religijnego oraz postaw społecznych. Nieodłącznym elementem związanym z tą tematyką jest również działalność aparatu represji.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Polityka KC PZPR wobec poszczególnych regionów kraju;
 • Funkcjonowanie wojewódzkich, powiatowych (gminnych) komitetów PZPR;
 • Interakcje (napięcia, konflikty) między centralnym i lokalnym aparatem władzy;
 • Funkcjonowanie aparatu administracyjnego na poziomie województw, powiatów i gmin;
 • Relacje między władzami partyjnymi i administracyjnymi na gruncie lokalnym;
 • Wpływ reformy administracyjnej w 1975 r. na funkcjonowanie lokalnej polityki, administracji i gospodarki;
 • Stosunki między PZPR a partiami satelickimi w wymiarze regionalnym;
 • Stosunki między władzą a społeczeństwem – lokalne pola konfliktu i współpracy;
 • Polityka inwestycyjna i jej wpływ na funkcjonowanie lokalnych ośrodków gospodarczych i ich mieszkańców;
 • Funkcjonowanie gospodarki na przykładzie konkretnych fabryk i zakładów pracy;
 • Recepcja zachodnich wzorców obyczajowości na prowincji;
 • Stosunki Państwo-Kościół – pola konfliktów w małych miejscowościach;
 • Kultura i nauka poza głównymi ośrodkami;
 • Działalność aparatu propagandowego.

Wymienione obszary tematyczne należy traktować jako propozycje i nie zamykają one listy zagadnień, które mogą zostać przedstawione podczas konferencji. Organizatorom zależy, aby katalog poruszanych zagadnień był jak najszerszy również pod względem geograficznym, co umożliwi stworzenie publikacji o charakterze komparatystycznym. Z tego powodu zachęcamy do udziału w konferencji naukowców z jak największej liczby ośrodków badawczych.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą proszeni o dostarczenie w ciągu miesiąca od zakończenia konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) przyjmowane będą do 31 maja 2022 r.

Lista referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas konferencji zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

Dr Marcin Markiewicz

marcin.markiewicz@ipn.gov.pl

Jerzy Autuchiewicz

jerzy.autuchiewicz@ipn.gov.pl

Tel.: 085 664 57 84

do góry