Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa o formacjach policyjnych – Kielce, 30 maja 2022

Delegatura IPN w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego”.

Obrady odbędą się 30 maja 2022 r. w Audytorium nr II Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych przy ul. Jagiellońskiej 109 A w Kielcach. Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz europejskich organów policji. Głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach porządku publicznego, współpracy z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, systemach prawnych oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju państwa. Ponadto prezentacja indywidualnych postaw przedstawicieli organów siłowych, również w aspektach regionalnych. Istotna jest również charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących zależności organów policyjnych od prawno-ustrojowego modelu państwa oraz ideologizacji funkcjonariuszy służb policyjnych.

Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie wykorzystywania organów policyjnych do eliminowania z życia publicznego jednostek oraz organizacji sprzeciwiających się narzucaniu społeczeństwu niedemokratycznych rozwiązań ustrojowych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

Program

 • 9.00 Powitanie gości i referentów

Panel I – Policja Państwowa w latach 1919–1939

 • 9.30 Grażyna Szkonter (Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”), Jakim policjant być powinien – etos policjanta II Rzeczypospolitej.
 • 9.45 dr Dariusz Buras (WSEPiNM), Wykorzystanie kryminalistyki w pracy śledczej Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej.
 • 10.00 dr Seweryn Pieniążek (IPN Rzeszów), Jak wyglądała praca policjanta (strażnika) miejskiego w okresie międzywojennym na przykładzie miasta Przeworska.
 • 10.15 Jarosław Olbrychowski (Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”), Zapomniani generałowie Policji Państwowej: Maleszewski, Żółtaszek, Wardęski.
 • 10.30 Tomasz Świerczyński (WSEPiNM), Nadkomisarz Michał Olendzki – zapomniany policjant Defensywy z Kresów Północno-Wschodniej RP.
 • 10.45 Michał Chlipała (Katedra Historii Medycyny UJ), Wzmocnienie Policji Państwowej w 1939 r. w świetle policyjnych instrukcji.
 • 11.00–11.15 Dyskusja
 • 11.15–11.30 Przerwa kawowa

Panel II – Formacje policyjne w okresie II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich

 • 11.30 dr hab. Waldemar Grabowski (BBH IPN), „Aby pamięć o Nich nie zginęła… Możliwości odtworzenia obsady personalnej Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na kresach II Rzeczypospolitej w oparciu o istniejące materiały archiwalne”.
 • 11.45 dr Piotr Olechowski (BBH IPN), „Procesy karne byłych policjantów II RP w czasie pierwszej okupacji radzieckiej 1939–1941 na dawnym pograniczu polsko-rumuńsko-węgierskim.”
 • 12.00 Piotr Rogowski, Ewa Wójcicka (Archiwum IPN w Warszawie), „Analiza akt funkcjonariuszy Polnische Polizei oraz ocena ich przydatności na podstawie akt po Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.”
 • 12.15 dr Tomasz Domański (IPN Kielce), „Na niemieckim posterunku w Rogowie. Zadania policji granatowej w świetle księgi stacyjnej.”
 • 12.30–12.45 Dyskusja
 • 12.45–13.15 Przerwa obiadowa

Panel III – Organy policyjne w kraju zdominowanym przez komunistów. Milicja Obywatelska i jej poszczególne formacje w latach 1945–1990

 • 13.15 dr Piotr Hac (Akademia Sztuki Wojennej), „Współdziałanie Milicji Obywatelskiej z siłami Zbrojnymi PRL – postawy prawne, obszary wspólnych przedsięwzięć, zasady prowadzenia działań.”
 • 13.30 Konrad Majchrzyk (doktorant, UMCS), „Komenda Wojewódzka MO w Lublinie w optyce KW PZPR. Wybrane problemy.”
 • 13.45 Damian Marculewicz (doktorant, Uniwersytet w Białymstoku), „Nadużycia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w świetle skarg mieszkańców powiatu sokólskiego w latach 1946–1947.”
 • 14.00 Łukasz Zaroda (student UJ), „Wybrane działania aparatu bezpieczeństwa wobec byłych policjantów w latach 1945–1956 na przykładzie województwa krakowskiego.”
 • 14.15 Michał Siwiec-Cielebon (Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej), „Ppor. Piotr Siuta »Lop«. Od Policji Państwowej do Milicji Obywatelskiej – wierny żołnierz i policjant Niepodległej Rzeczypospolitej.”
 • 14.30 dr Waldemar Cisowski (WSEPiNM), „Zwalczanie prostytucji przez służbę prewencyjną i kryminalną Milicji Obywatelskiej.”
 • 14.45 dr Dariusz Palacz (WSEPiNM), »Błękitni Kielce« resortowy klub sportowy. Rola i znaczenie w systemie społecznym.”
 • 15.00 dr Marzena Grosicka (IPN Kielce), „W służbie propagandy. Przemiany społeczno-polityczne w Polsce na łamach czasopisma »Służba MO« w latach 1980–1989.”
 • 15.15-15.30 Dyskusja
 • 15.30–15.45 Przerwa kawowa

Panel IV – Policja w latach 1990–2020

 • 15.45 dr Bogdan Jaworski (Uniwersytet Rzeszowski), „Dekoncentracja rzeczowa w Policji – potrzeba chwili czy trend zmian?”
 • 16.00 dr Adam Pietrzkiewicz (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), „30 lat International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji w Polsce.”
 • 16.15 Maciej Klesyk (WSEPiNM), „Przekrój historyczny przestępczości narkotykowej na terenie województwa świętokrzyskiego w oparciu o wyniki organów ścigania.”
 • 16.30–16.45 Dyskusja
 • 16.45–17.00 Podsumowanie części stacjonarnej obrad

Panel V – online

 • 17.00 dr Jacek Pawłowski (KWP w Bydgoszczy), „Reakcja Policji Państwowej na wystąpienia społeczne w okresie dwudziestolecia międzywojennego – zarys problematyki.”
 • 17.15 Paweł Zawada (KPP w Sępólnie Krajeńskim), „Policjanci Policji Państwowej województwa pomorskiego – ofiary zbrodni pomorskiej 1939 r.”
 • 17.30 Waldemar Chrobak (Uniwersytet Rzeszowski), „Obchody święta pracy 1 maja 1939 r. w świetle raportów policyjnych oraz wybranych tytułów prasowych.”
 • 17.45 Jerzy Bukała (WSEPiNM), „W służbie okupanta czy w służbie narodowi? Cienka granica historycznej oceny na bazie działalności Granatowej Policji w Generalnym Gubernatorstwie dystrykt radomski.”
 • 18.00 Krzysztof Pięciak (IPN Kraków), „Bandytyzm w Małopolsce w latach II wojny światowej i jego zwalczanie przez konspirację.„
 • 18.15 dr Paweł Glugla (badacz niezależny), Operacja »Lato-79«. Rola i zadania MO, NOMO, ORMO, ROMO, ZOMO w świetle dokumentów KGMO.”
 • 18.30 Kamil Małyszko (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie), „Praktyczna działalność MO na przykładzie czynności śledczych zrealizowanych w trakcie dochodzenia dotyczącego buntu osadzonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku.”
 • 18.45–19.00 Dyskusja
 • 19.00 Zakończenie i podsumowanie konferencji
do góry