Nawigacja

O Redakcji

OBOWIĄZKI REDAKCJI

  1. Redakcja „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” kieruje się obiektywizmem w ocenie przekazanych do druku artykułów. Niedopuszczalne jest aby osobiste przekonania lub zawodowe czy instytucjonalne powiązania wpływały na opinie redaktorów dotyczące kwalifikacji tekstów do druku lub ich odrzuceniu.
  2. Redakcja podejmuje kolegialnie decyzję o przekazaniu zgłoszonego artykułu do recenzji.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w porozumieniu z autorem.
  4. Redakcja jest zobowiązana do zachowania poufność wszelkich informacji o pracy, udzielonych jej przez autora. Dane dotyczące przekazanych do druku tekstów nie mogą być ujawniane osobom postronnym, które nie są związane z procesem wydawniczym czasopisma.
  5. Decyzję o wycofaniu artykułu po zakończeniu procedury recenzowania podejmuje Redaktor Naczelny po konsultacjach z pozostałymi członkami Redakcji i recenzentami, którzy oceniali dany artykuł.
  6. Jeśli autor odwoła się od decyzji o niepublikowaniu jego artykułu, ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie należy do Redaktora Naczelnego, który po skonsultowaniu się z pozostałymi członkami Redakcji i właściwymi recenzentami, może zmienić decyzję o niepublikowaniu artykułu.
  7. Redakcja, po uzyskaniu informacji o błędach w opublikowanym tekście, sporządza erratę lub zamieszcza w czasopiśmie specjalne sprostowanie.
  8. Redakcja zastrzega sobie prawo do zwracania autorom tekstów opracowanych w sposób niezgodny z zasadami obowiązującymi dla autorów „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”.
  9. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce (m.in. plagiat, ghostwritinghonorary authorship), będą dokumentowane przez Redakcję i ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
do góry