Nawigacja

Kontakt

REDAKCJA I KONTAKT

 

 

dr Mariusz Żuławnik – redaktor naczelny „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”, zastępca dyrektora Archiwum IPN, historyk, doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracował m.in. w Wydawnictwie Szkolnym PWN i w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego; od 2006 r. w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów/Archiwum IPN. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów politycznych na Mazowszu w XX w. Autor monografii Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939 (Warszawa 2011), współautor książki Dzieje Płocka. Historia miasta w latach 1945–2020 (t. 3, red. G. Gołębiewski i T. Piekarski, Płock 2020), współredaktor publikacji Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach (Warszawa 2020) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Publikował m.in. na łamach „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”, „Rocznika Historycznego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”, „Rocznika Mazowieckiego”, „Notatek Płockich”, „Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”, „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego”, „Ziemi Zawkrzeńskiej”, „Niepodległości i Pamięci”. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, stały współpracownik Rady Naukowej serii wydawniczej „Symposia Archivistica”.

Kontakt: mariusz.zulawnik@ipn.gov.pl

Paweł Tomasik – sekretarz redakcji „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”, politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, asystent w Sekcji Historii Politycznej Polski Odrodzonej Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1987–1990), asystent i wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych UW (1990–2001), pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN (od 2006 r.). Współautor publikacji Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–1979 (Warszawa 2007), Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. I: Niepokorni (Warszawa 2008), t. II: Kronika wydarzeń (cz. 1, Warszawa 2009, cz. 2, Warszawa 2015), współautor (razem z Krzysztofem Kaczmarskim) albumu Adam Doboszyński 1904–1949 (Rzeszów 2010). Publikował m.in. w „Kwartalniku Historycznym”, „Studiach Politologicznych”, „Archiwum Narodowej Demokracji”, „Glaukopisie”, „Plotkies”.

Kontakt: pawel.tomasik@ipn.gov.pl

dr hab. Tomasz Balbus

dr hab. Tomasz Balbus – absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim, profesor w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, od 2006 r. naczelnik archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu. Specjalizuje się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie historii podziemia niepodległościowego oraz działalności komunistycznych służb specjalnych. Autor i współautor kilkunastu monografii, biografii i edycji źródłowych, w tym m.in. Konspiracja dolnośląska AK-WiN. Leksykon (2000); „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy roku 1944 (2005); „Korab”. Wilniuk klasyczny. Dr. Roman Korab-Żebryk (1916–2004.) Biografia Wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku) (Wrocław 2012). Członek redakcji „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. 

Kontakt: tomasz.balbus@ipn.gov.pl

dr Stefan Białek – absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1997–1999 pracownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Od 2001 r. pracuje w Oddziałowym Archiwum IPN we Wrocławiu, w którym pełni funkcję zastępcy naczelnika. W swoich badaniach koncentruje się na najnowszej historii Polski. Zajmuje się m.in. dziejami więziennictwa w okresie stalinowskim, działalnością pionu ewidencji operacyjnej i archiwum SB na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, biografistyką historyczną oraz popularyzacją zasobu archiwalnego IPN. Autor oraz współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: Carcer inferior. Zakłady karne Strzelec Opolskich w systemie represji stalinowskich (1945–1954) (Wrocław 2016); Niebieskie ptaki. Historie jak z filmu (Wrocław-Warszawa 2018).

Kontakt: stefan.bialek@ipn.gov.pl

Rafał Dyrcz

Rafał Dyrcz – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, archiwista i pedagog, naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Prowadzi badania naukowe nad formami i metodami działań operacyjnych komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa wobec Kościoła katolickiego, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych oraz podziemia niepodległościowego na ziemi wadowickiej. Autor artykułów naukowych poświęconych problematyce przemian religijnych świata rzymskiego u schyłku antyku. Moderator cyklu spotkań o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim „Archiwalne środy” w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Publikował m.in. na łamach „Vox Patrum”, „Meandra”, „Nowego Filomaty”, „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”, „Zeszytów Historycznych WiN-u”. Współautor prac: Informator o zasobie historycznym krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (Kraków2008), Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB (Kraków 2009). 

Kontakt: rafal.dyrcz@ipn.gov.pl

dr Rafał Kościański – absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Wielkopolski XX w. Jest autorem biogramów Powstańców Wielkopolskich zamieszczonych w serii wydawniczej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, artykułów o jednostkach Obrony Narodowej w Wielkopolsce. Jego szczególnym zainteresowaniem badawczym pozostaje działalność aparatu bezpieczeństwa w okresie stalinowskim. Wyniki swoich badań publikował m.in. w pracach zbiorowych, na łamach periodyku „Grot. Zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość” oraz w „Kronice Miasta Poznania”. Jest współautorem wyborów źródeł dotyczących Poznańskiego Czerwca `56, książek na temat UB w Kościanie, obozu NKWD w Poznaniu oraz współredaktorem publikacji z zakresu archiwoznawstwa.

Kontakt: rafal.koscianski@ipn.gov.pl

Wojciech Kujawa – absolwent politologii i historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dwuletnich studiów podyplomowych z zakresu redakcji językowej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik Archiwum IPN w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z biografistyką. Autor albumu A miało być tak pięknie… Historia Ewy i Jerzego Stolarskich (Warszawa 2018) oraz artykułów publikowanych m.in. w „Przeglądzie Archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej”, „Glaukopisie”, „Zeszytach Historycznych WiN-u” i „Roczniku Historycznym Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego”.

Kontakt: wojciech.kujawa@ipn.gov.pl

dr Rafał Leśkiewicz – doktor nauk humanistycznych, były dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz Biura Informatyki Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, a także Centralnego Ośrodka Informatyki, obecnie zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych, Pełnomocnik Prezesa IPN ds. prowadzenia badań nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 1939–1945 i ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji. Autor, współautor i redaktor ponad 110 publikacji z zakresu historii najnowszej, archiwistyki i informatyki. Opublikował m.in. książkę Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946–1955). Organizacja, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze, Warszawa-Poznań 2009; Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Stan na dzień 31 grudnia 2008 r., Warszawa 2009 (wspólnie z Jerzym Bednarkiem); Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, Warszawa 2013 (wspólnie z Adrianem Jusupovicem). Ostatnio opublikował North Korean Archive Project. Documentation on DPRK in the European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files – Archives from the Institute of National Remembrance in Poland, Seoul 2018 (wspólnie z Joanną Hosaniak). Ekspert przygotowujący władze Tunezji do wdrożenia standardów demokratycznych po upadku reżimu Ben Alego w 2011 r. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych organizowanych w Polsce i za granicą. Przewodniczący i członek polsko-ukraińskiej grupy roboczej historyków oraz archiwistów pracujących w ramach serii wydawniczej „Polska i Ukraina w latach 30. i 40. XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”, członek polsko-rumuńskiej grupy roboczej historyków i archiwistów, ponadto twórca polsko-litewskiej i polsko-gruzińskiej grupy historyków i archiwistów wydających dokumenty źródłowe z archiwów komunistycznych organów bezpieczeństwa. Członek redakcji „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” oraz „Grot. Zeszyty poświęcone historii wojska i walk o niepodległość”. Współtwórca serii wydawniczej „Symposia Archivistica”.

Kontakt: rafal.leskiewicz@ipn.gov.pl

dr Bartłomiej Noszczak – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Specjalizuje się w historii najnowszej Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej opozycji i oporu społecznego, polityki wyznaniowej i dziejów instytucjonalnego Kościoła katolickiego. Autor monografii i artykułów naukowych, redaktor prac zbiorowych i tomów pokonferencyjnych, edytor źródeł historycznych, pomysłodawca i organizator konferencji naukowych, współautor tek edukacyjnych IPN.

Kontakt: bartlomiej.noszczak@ipn.gov.pl

dr Paweł Perzyna – absolwent historii na Uniwersytecie Łódzkim, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Łodzi, w latach 1992–2000 pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach z zakresu archiwistyki oraz najnowszej historii Polski. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Symposia Archivistica”, w latach 2008–2019 sekretarz redakcji „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”. Jest autorem i współredaktorem m.in. publikacji: Jarocin w obiektywie bezpieki (Warszawa 2004), W kręgu teczek. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Łódź-Toruń 2006), Błażej Stolarski 1880–1939. Biografia społecznika, działacza gospodarczego i polityka (Łódź-Warszawa 2017), Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej (Łódź-Warszawa 2018).

Kontakt: pawel.perzyna@ipn.gov.pl

do góry