Nawigacja

Etyczne zasady publikowania

Redakcja „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym: autorów, redaktorów, recenzentów, wydawcy oraz środowiska skupionego wokół czasopisma.

Redakcja „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” stara się o ciągłe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie najwyższej jakości oryginalnych artykułów naukowych. Kieruje się przy tym sprawiedliwymi i etycznymi procedurami kwalifikacji, selekcji i opiniowania złożonych do druku tekstów.

Standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom w praktyce wydawniczej, stosowane przez Redakcję „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”, są oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE), które są dostępne pod adresem:

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

oraz na Kodeksie etyki pracownika naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce i dostępnym na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf.

do góry