Nawigacja

Dla recenzentów

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

 1. Do oceny każdego przygotowywanego do druku tomu czasopisma powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Instytutu Pamięci Narodowej.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora (autorów) tekstu (tekstów).
 3. Autorzy i recenzenci nie powinni znać swoich tożsamości (double-blind review proces).
 4. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w punkcie 3 niniejszych obowiązków, recenzent jest zobowiązany podpisać deklarację o nie występowaniu następujących przejawów konfliktu interesów między nim a autorem (autorami): 
  a)  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b)  relacje podległości zawodowej,
  c)  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich nieopublikowanych prac i związanych z nimi materiałów.
 6. Jeśli recenzent uzna, że opiniowanie pracy stoi w sprzeczności z jego interesami, zobowiązany jest zaniechać tej czynności i poinformować Redakcję o zaistniałym konflikcie interesów, który może wiązać się z kwestiami kompetencji, finansów i współpracy.
 7. Recenzja musi mieć formę pisemną, odnosić się do każdego odrębnego tekstu przyjętego przez Redakcję do tomu czasopisma i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia tomu czasopisma do publikacji lub jego odrzucenia.
 8. Nazwiska recenzentów są ujawniane raz w roku na stronach redakcyjnych opublikowanego tomu czasopisma.
do góry