Nawigacja

Dla autorów

OBOWIĄZKI AUTORÓW

  1. Autorzy tekstów powinni w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentować rezultaty swojej pracy.
  2. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma fabrykowania (zmyślania) i fałszowania (zmiany lub pomijania) wyników badań zawartych w przeznaczonej do publikacji pracy.
  3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma plagiatu, polegająca na przywłaszczeniu cudzych idei, wyników badań lub słów bez poprawnego podania źródła, bądź autoplagiatu, polegającego na powtórnym opublikowaniu fragmentów własnych wcześniej opublikowanych utworów jako tekstów nowych.
  4. Nieetyczne jest równoległe wysyłanie tego samego tekstu przeznaczonego do publikacji do więcej niż jednego czasopisma.
  5. Przejawem nierzetelności naukowej jest ghostwriting, sytuacja gdy ktoś wniósł istotny wkład w  powstanie tekstu, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli np. w podziękowaniach zamieszczonych w tekście.
  6. Przejawem nierzetelności naukowej jest authorship (honorary authorship), sytuacja gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem tekstu.
  7. Autorzy powinni zapewnić Redakcję, iż nie istnieje żadna znana im umowa ani roszczenia własnościowe, które mogłyby zaszkodzić publikacji złożonej pracy. Każdy autor zobowiązany jest do złożenia Redakcji specjalnego oświadczenia dotyczącego oryginalności i autorstwa tekstu przeznaczonego do publikacji (formularz oświadczenia znajduje się tutaj: LINK 1). Dodatkowo autorzy zatrudnieni w Instytucie Pamięci Narodowej składają oświadczenie dotyczące praw autorskich (formularz oświadczenia znajduje się tutaj: LINK 2).
  8. Jeśli po publikacji pracy autor stwierdzi w niej błędy, powinien o tym niezwłocznie poinformować Redakcję w celu sporządzenia erraty lub zamieszczenia w czasopiśmie specjalnego sprostowania.
  9. Autorzy powinni opracować teksty zgodnie z zasadami przygotowania prac do druku w „Przeglądzie Archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej” (zasady przygotowania prac do druku znajdują się tutaj: LINK 3).
do góry