Nawigacja

Wnioski o nadanie KWIS

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej może wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem o odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności z własnej inicjatywy lub z inicjatywy organizacji społecznych i zawodowych.

Warunkiem wszczęcia postępowania w tej sprawie jest uzyskanie pisemnej zgody na przedstawienie wniosku o odznaczenie, co jest równoznaczne z akceptacją procedury sprawdzeniowej prowadzonej m.in. w oparciu o zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Ma to na celu ustalenie, czy nie zachodzą przesłanki negatywne, wymienione w artykule 15 a ust. 3 ustawy o orderach i odznaczeniach, które uniemożliwiają nadanie odznaczenia.

Wszczęcie procedury odznaczeniowej następuje w momencie złożenia w Instytucie Pamięci Narodowej prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności, których wzory określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 584).

W myśl obowiązujących procedur każdorazowo kieruje się do Krajowego Rejestru Karnego zapytanie o karalność (art. 31 a Ustawy).
W przypadku cudzoziemców i osób stale zamieszkałych za granicą wniosek przesyłany jest ponadto do kontrasygnaty Ministrowi Spraw Zagranicznych (art. 31 ustawy...).

do góry