Nawigacja

Uroczystości

15 lat Instytutu Pamięci Narodowej – Rzeszów, 1–3 października 2015

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie obchodził w dniach 1-3 października 15 lat swojej działalności. Program obchodów przedstawiał się następująco:

1 października 2015 r. – Dzień dla szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, ul. 3 Maja 15

Zainteresowane grupy szkolne prosimy o kontakt pod numerem tel. 17 8606026

  • 12.00 – Spotkanie z „komiksem historycznym” oraz pokaz filmu dokumentalnego „W ostatniej chwili. O komiksie w PRL-u” w reżyserii Mateusza Szlachtycza

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Sala Audytoryjna, al. Łukasza Cieplińskiego 4

  • 15.00 – Okolicznościowa sesja Akademii Historii Najnowszej. Wykład „Spory o PRL” – prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
  • 17.00 – Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji demokratycznej i solidarnościowej po 1956 r.

Sylwetkiodznaczonych

KazimierzChwesiuk (ur. 1946)– od 1972 r.był pracownikiemZakładów Metalowych Predom „Dezamet” w Nowej Dębie. W 1980 r. organizował, anastępnie został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na ichterenie. W dniach od 13 XII 1981 r. do 5 V 1982 r. był internowany w OśrodkuOdosobnienia w Załężu k Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania kontynuowałnielegalną działalność związkową, był również wielokrotnie szykanowany przezfunkcjonariuszy SB. W 1989 r. był współorganizatorem Komitetu Obywatelskiego„Solidarność” w Nowej Dębie. 

Stanisław AdamDziura (ur. 1950)– od 1976 r. był pracownikiem wZakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Zelmer”, a od 1980 r. takżeaktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Był członkiem KZ NSZZ„Solidarność” w zakładzie pracy oraz należał do MKZ NSZZ „Solidarność” wRzeszowie. Brał czynny udział w tworzeniu rzeszowskiego MKR »Solidarność«,organizował druk nielegalnych wydawnictw, pełnił funkcję łącznika pomiędzy KZ»S« w »Zelmerze« a MKR, aktywnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych. Wdniach od 30 sierpnia do 11 września 1982 r. był internowany w OśrodkuOdosobnienia w Uhercach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował nielegalną działalność:był wielokrotnie zatrzymywany, karany sądownie i przez kolegia. M.in. w związkuz udziałem w demonstracji w Rzeszowie 3 maja 1984 r. został zatrzymany, anastępnie tymczasowo aresztowany oraz 4 lipca 1984 r. wyrokiem Sądu Rejonowegow Rzeszowie skazany na półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwalata oraz 60 tys. zł grzywny.

Stanisław Furman(ur. 1947)– od 1969 r. pracował jakoślusarz-brygadzista, majster, a następnie specjalista Działu Technicznego w Przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanychi Sprzętu Budowlanego „Dźwig” w Rzeszowie. W miejscu pracy pełnił funkcjęzastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 14grudnia 1981 r. w zakładzie pracy wspólnie z Ryszardem Świetlikiem podjąłdecyzję o przeprowadzeniu strajku oraz brał udział w jego organizacji. 23 XII 1981 r. zostałzatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Sąd Rejonowy w Rzeszowie dnia 8lutego 1982 r. skazał go na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orazzasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4500 zł. Sąd WojewódzkiWydział II Karny w Rzeszowie dnia 26 III 1982 r. zmienił ten wyrok skazując go nakarę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 latoraz zasądził opłatę w wysokości 2700 zł oraz 1/3 kosztów postępowaniaodwoławczego. Z Zakładu Karnego w Hrubieszowie został zwolniony 29 III 1982 r.,w międzyczasie została rozwiązana z nim umowa o pracę.

Stanisław Hulek (ur. 1953)– od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”w Zakładach Magnezytowych w Ropczycach, był również członkiem Miejskiej KomisjiKoordynacyjnej NSZZ »Solidarność« w Ropczycach. 15 XII 1981 r. po godzinnejprzerwie w pracy Zakładów Magnezytowych został zatrzymany jako podejrzany oorganizowanie strajku, a następnego dnia internowany w Ośrodku Odosobnienia wZałężu k. Rzeszowa, w którym przebywał do 16 III 1982 r. Po zwolnieniu zinternowania prowadził działalność opozycyjną do 1989 r.: kolportował prasępodziemną, był współzałożycielem struktur Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Jan Karuś (ur. 1941)– prowadził w Tapinie gospodarstwo rolne. W lutym 1981 r. byłjednym z sygnatariuszy porozumień rzeszowskich z ramienia OgólnopolskiegoKomitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Zostałnastępnie wybrany wiceprzewodniczącym WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Przemyślu zsiedzibą w Jarosławiu. W dniach od 13 XII 1981 r. do 14 V 1982 r. byłinternowany w ośrodkach odosobnienia w Uhercach i Łupkowie. Po wyjściu zinternowania kontynuował nielegalną działalność związkową m.in. w ramachOgólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, aktywnie działał w ramachDuszpasterstwa Rolników w Krasiczynie, Przeworsku i Przemyślu, brał udział wrekolekcjach dla rolników, nabożeństwach rocznicowych, spotkaniach opłatkowychdla byłych internowanych, działaczy NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” RI,a także organizował wyjazdy na dożynki regionalne w Rzeszowie i centralne wCzęstochowie. W 1989 r. został wybrany:przewodniczącym WKZ NSZZ „Solidarność” RI w Przemyślu z siedzibą wJarosławiu, członkiem Rady Krajowej NSZZ „Solidarność”RI i Tymczasowej Gminnej Rady NSZZ „Solidarność”RI w Rokietnicy.

Elżbieta Kensy (ur. 1955)– podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim podpisała listyprotestacyjne przeciw represjom po Czerwcu '76 oraz przeciw zmianom wkonstytucji PRL. W latach 1977-1978 działała w SKS w Krakowie, a następnie działalnośćopozycyjną kontynuowała na terenie Rzeszowa. Od września 1980 r. była członkiemKZ NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. 23listopada 1982 r. wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie przedstawiłjej zarzut, iż wbrew postanowieniu dekretu o stanie wojennym przejęła w celudalszego rozpowszechnienia różnego rodzaju materiały związku „Solidarność”.Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone postanowieniem wiceprokuratoraProkuratury Wojewódzkiej w Krośnie 30 grudnia 1982 r. Od jesieni 1988 r. brałaudział w reaktywowaniu struktur „Solidarności” w Pracowniach KonserwacjiZabytków w Rzeszowie.

Krzysztof MaciejKozdraś (ur. 1950)– od 1974 r. pracował jako kierowca wRzeszowskim Przedsiębiorstwie RobótDrogowych oraz pomagał teściowi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1981 r.pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” wNiebylcu oraz przewodniczącego koła NSZZ RI „Solidarność” w Gwoźnicy Górnej. Wdniach od 16 XII 1981 r. do 19 II 1982 r. był internowany w OśrodkuOdosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania w latach1982-1983 był wielokrotnie wzywany na rozmowy przez funkcjonariuszy SB. W 1989r. podjął inicjatywę utworzenia komórki KPN w Gwoźnicy Górnej.

LeonardLewandowski (ur.1947)– od 1968 r. pracując jakotaksówkarz należał do Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług wRzeszowie. W 1980 r. był jednym z inicjatorów utworzenia NSZZ „Solidarność”Kierowców Prywatnego Transportu w Rzeszowie. W ramach prowadzonej działalnościzwiązkowej zajmował się m.in. dystrybucją ulotek i wydawnictw bezdebitowych. 3V 1982 r. brał udział w manifestacji pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki wRzeszowie. Za udział w niej 5 maja 1982 r. został ukarany grzywną w wysokości4,5 tys. zł przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie MiastaRzeszowa. Następnie 9 V został zatrzymany i do14 VI 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa.

Andrzej Lipski (ur. 1951)–od 1974 r. pracował jako główny specjalista elektronik w OśrodkuBadawczo-Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”. W 1980 r.zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy wchodząc wskład Związkowej Rady Nadzorczej w WSK „PZL-Mielec”. Ze względu na prowadzonądziałalność związkową w okresie od 13 XII 1981 r. do 29 IV 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k.Rzeszowa.

JanMagdoń (ur. 1955)– pracowałjako frezer w Państwowym Ośrodku Maszynowym (POM) w Brzyznej. Od 1980 r.należał do NSZZ „Solidarność”. 13 maja 1982 r.wziął udział w akcji protestacyjnej na Wydziale Produkcji w POM w Brzyznejpolegającej na piętnastominutowej przerwie w pracy. W konsekwencji tegowydarzenia decyzją Wojewódzkiego Komitetu Obrony Kraju wspomniany wydziałzostał rozwiązany 14 maja 1982 r., a wszyscy pracownicy dyscyplinarniezwolnieni. J. Magdoń znalazł się w grupie pracowników, którzy zostali zwolnienibez możliwości ponownego zatrudnienia, został również zatrzymany, a następnie wdniach od 18 V do 28 VI 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k.Rzeszowa.

LesławJan Majkut (ur. 1950)– pracowałjako majster, a następnie specjalista ds. przygotowania produkcji w RzeszowskimPrzedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym (RPBM). W 1980 r. był inicjatoremzałożenia NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, został też wybrany naprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” RPBM. Ze względu nazaangażowanie w działalność związkową w okresie od 13 XII 1981 r. do 26 II 1982r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia wZałężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania w związku z podejmowanymipróbami działalności w konspiracyjnych strukturach „Solidarności” zostałpowołany na przeszkolenie rezerwy w Jednostce Wojskowej 3466 w CzerwonymBorze, gdzie przebywał od 5 XI 1982 r. do 3 II1983 r. Funkcjonariusze SB przeprowadzali z nim ponadto rozmowy ostrzegawczeoraz rewizje w jego domu i miejscu pracy.

BronisławJózef Marcinek (ur. 1938)– od1963 r. pracował jako kierowca w PrzedsiębiorstwieRobót Zmechanizowanych i Sprzętu Budowlanego „Dźwig” w Rzeszowie. W miejscupracy pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej ZarząduTransportu NSZZ „Solidarność”. 14 XII 1981 r. brał udział w organizacji strajkuw miejscu pracy. W ramachpodjętych działań m.in. odczytał na swoim oddziale uchwałę o podjęciu strajkuogłoszoną przez przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” orazzbierał podpisy wśród pracowników deklarujących wolę przystąpienia do strajku. 22XII 1981 r. został zatrzymany, a następnego dnia tymczasowo aresztowany. SądRejonowy w Rzeszowie dnia 8 II 1982 r. skazał go na karę 2 lat i 6 miesięcypozbawienia wolności oraz zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości4500 zł. Sąd Wojewódzki Wydział II Karny w Rzeszowie dnia 26 III 1982 r.zmienił ten wyrok i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowymzawieszeniem na okres próby 2 lat oraz zasądził opłatę w wysokości 2700 zł oraz1/3 kosztów postępowania odwoławczego. Z Zakładu Karnego w Hrubieszowie zostałzwolniony 29 III 1982 r. W międzyczasie została rozwiązana z nim umowa o pracę.

AdamTadeusz Oberc (ur. 1952)– od1970 r. pracował jako ślusarz-mechanik w Fabryce Amortyzatorów „Polmo” wKrośnie. Na terenie zakładu pracy pełnił funkcje przewodniczącego KomisjiWydziałowej, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 16 XII 1981 r.zorganizował i kierował strajkiem, w którym udział wzięła ponad tysięcznazałoga FA „Polmo”. 18 XII 1981 r. został zatrzymany, a następnie 6 I 1982 r.Sąd Wojewódzki w Krośnie Wydział II Karny skazał go za powyższy czyn na dwalata pozbawienia wolności oraz zasądził koszty postępowania w sprawie i opłatęw wysokości 3 tys. zł. Sąd Najwyższy w Warszawie – Izba Karna 24 II 1982 r.utrzymał powyższy wyrok. Zakład Karny w Hrubieszowie opuścił warunkowo 11 IV1983 r. na mocy uchwały Rady Państwa. Następnie ze względu na dyscyplinarnezwolnienie z FA „Polmo” do 1989 r. pracował jako konserwator w Zespole SzkółZawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Krośnie. W ramach nielegalnejdziałalności związkowej współpracował z RKW NSZZ „Solidarność” RegionuPodkarpacie, a następnie w 1984 r. został jej członkiem, w latach 1984-1986 byłredaktorem naczelnym „Solidarności Podkarpackiej”, a także kolportowałwydawnictwa bezdebitowe oraz brał udział w akcjach ulotkowych. W tym okresieczasu funkcjonariusze SB wielokrotnie przeprowadzali z nim rozmowy ostrzegawczeoraz dokonywali rewizji w jego domu i miejscu pracy.

JózefZenon Smoła (ur. 1949)– od 1970r. był zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” na WydzialePlanowania Zakładowego. Od XII 1980 r. pełnił funkcję członka Prezydium KomisjiZakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Od 13 XII 1981 r. do 29 I 1982 r. został internowany w OśrodkuOdosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. W latach 1982-1983 był zaangażowany wdziałalność Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, PozbawionymPracy oraz Ich Rodzinom, utworzonym przy kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie.W 1984 został pozbawiony w zakładzie pracy dostępu do informacji tajnych i wzwiązku z tym został przeniesiony na inny wydział na niższe stanowisko pracy. Wtym roku funkcjonariusze SB przeprowadzili w jego biurze rewizję. Od początku 1989 r. brał udział w działaniachreaktywujących struktury NSZZ „Solidarność” na terenie WSK„PZL-Rzeszów”.

Jan Sołek (ur. 1958)– w1980 r. rozpoczął studia w WSP w Rzeszowie, był członkiem NZS, a od listopada1981 r. także członkiem Komitetu Strajkowego na tejże uczelni. 18 II 1982 r.funkcjonariusze SB przeszukali jego pokój w akademiku odnajdując materiałybezdebitowe. Wynik tego przeszukania stał się bezpośrednią przyczyną jegointernowania w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa od 20 II do 28 V1982r. Dalszą konsekwencją zaangażowania w działalność opozycyjną po zwolnieniu zinternowania, było jego relegowanie z uczelni w 1983 r. W latach 1982-1988 byłwspółpracownikiem RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, kolportował i redagowałprasę podziemną, był współzałożycielem Duszpasterstwa Młodych działającego przyklasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. Od I 1982 r. do VI 1985 r.funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim siedem rozmów ostrzegawczych oraztrzykrotnie przeszukania w jego miejscu zamieszkania. W 1989 r. zaangażował sięw działalność Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Przeworskiej.

LeszekWojciech Sudoł (ur. 1958)– pracowałjako ślusarz w Hucie Stalowa Wola. 16 IX 1982 r. wraz z Romanem Kopałą odczytałw restauracji „Pod Kasztanami” w Leżajsku wiersz zatytułowany „Lokomotywa”zawierające elementy satyry politycznej. W wyniku tego zdarzenia zostałzatrzymany 22 IX 1982 r., a następnie tymczasowo aresztowany pod zarzutempublicznego znieważenia naczelnych organów państwowych. Po przeprowadzonym śledztwieSąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rozprawie w siedzibie Wojskowego SąduGarnizonowego w Rzeszowie w dniu 27 X 1982 r. skazał go w trybie doraźnym nakarę jednego roku pozbawienia wolności oraz opłatę kosztów postępowania wwysokości 1800 zł. Po rewizjiwniesionej przez obrońcę, Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa dnia 10 XII 1982 r.warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności. Z Zakładu Karnego wRzeszowie został zwolniony 15 XII 1982 r.

Jarosław Alojzy Szczepański (ur. 1952)– jako student był związany z nielegalną organizacją młodzieżową„Ruch Jezusowy”/„Ruch Wolnych Ludzi” działającą w latach 1971-1972 na ternieGdańska. Funkcjonariusze SB podejrzewali go również o działania konspiracyjnena terenie Lublina m.in. w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw. Od VII1980 r. pracował jako dziennikarz „Słowa Powszechnego” w Rzeszowie. We IX 1980r. został członkiem NSZZ „Solidarność” pełniąc funkcje: przewodniczącegoKomisji Zakładowej Oddziału Stowarzyszenia PAX w Rzeszowie, członka ZarząduRegionu oraz członka Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.Na przełomie lat 1980/1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym w byłejsiedzibie WRZZ w Rzeszowie jako rzecznik prasowy Komitetu Strajkowego orazredaktor biuletynu strajkowego „Trwamy”. W dniach od 13 XII 1981 r. do 13 III 1982r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, a następnie wdniach od 30 VIII do 11 IX 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Pozwolnieniu z internowania przez kilka lat pracował „dorywczo”. W tym czasie byłzwiązany z RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie i w ramach działalnościopozycyjnej m.in.: w 1982 r. współredagował biuletyn „Solidarność Trwa”, wlatach 1984-1985 współpracował z biuletynem „Trwamy”, współorganizował obchodyrocznicowe Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich oraz spotkania promujące kulturęniezależną w ośrodkach kultury chrześcijańskiej i duszpasterstwachśrodowiskowych regionu rzeszowskiego. W kwietniu 1989 r. wszedł w składKomitetu Obywatelskiego w Rzeszowie.

EugeniuszTrzuskot (ur. 1956)– od 1976 r. pracował jako elektromechanik wPrzedsiębiorstwie Produkcji Betonów „Prefabet” w Stalowej Woli. Byłprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZSolidarność” w miejscu pracy. Pełnił również funkcję sekretarza Zarządu RegionuNSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli, a następnie członkaRegionalnego Komitetu Strajkowego  ZiemiSandomierskiej. W dniach od 13 XII 1981 r. do 5VI 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Zostałrównież powołany na przeszkolenie rezerwy w Jednostce Wojskowej wCzerwonym Borze, gdzie przebywał od 5 XI 1982 r.do 5 II 1983 r.

StanisławKarol Wiatr (ur. 1940)– od 1977 r. pracował jako główny mechanik wPrzedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” wRzeszowie. We IX 1980 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ„Solidarność”, a od XII tego roku pełnił funkcję przewodniczącego KomisjiZakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wdniach od 13 XII 1981 r. do 19 IV 1982 r. był internowany w OśrodkuOdosobnienia w Załężu k. Rzeszowa.

MariuszKrzysztof Włoch (ur. 1963)– uczęszczałdo Technikum Mechaniczno-Odlewniczego w Zespole Szkół Technicznych WSK„PZL-Rzeszów”. W 1981 r. włączył się w działalność Niezależnego ZrzeszeniaUczniów „Wspólnota Odnowienia”, organizacji uczniów szkół średnich w Rzeszowie,której istnienie w początkowym okresie było tolerowane przez władze szkolne. Od lutego 1982 r. należał do działającej naterenie szkoły nielegalnej grupy o nazwie „Młodzieżowa OrganizacjaAntysocjalistyczna”. W ramach działalności członkowie grupy spotykali się wswoich domach wygłaszając referaty oraz podejmując dyskusje na podstawieartykułów historyczno–patriotycznych zamieszczanych w materiałachbezdebitowych. Zajmowali się również kolportażem ulotek na terenie Rzeszowa. M.in.na początku listopada 1982 r. rozkolportowali ok. 300 ulotek sygnowanychprzez RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie wzywających do podjęcia strajku orazwywieszania flag 10 listopada 1982 r. W dniu 14 XII 1982 r. wraz z kilkomakolegami ze szkoły został zatrzymany, a następnie postanowieniemwiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie tymczasowo aresztowany.Wspomniany areszt został uchylony 14 I 1983 r. Postępowanie karne wobecwszystkich podejrzanych o nielegalną działalność zostało warunkowo umorzonednia 31 I 1983 r., na okres próby jednego roku.

Pośmiertnie                                                                                                 

Antoni Bartyński (1933-2012) – W latach 1959-1967 pracował wPrzedsiębiorstwie Inżynieryjno-Geologicznego Budownictwa Komunalnego wBiałymstoku, a następnie w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych SamopomocChłopska w Białymstoku. Od 1970 roku prowadził gospodarstwo rolne w Hermanowej.20 marca 1971 r. w imieniu mieszkańców wsi podczas zebrania wiejskiego wHermanowej odczytał petycję skierowaną do I Sekretarza KC PZPR E. Gierka. Odtego czasu był wielokrotnie przesłuchiwany i nękany przez funkcjonariuszy SB. W1980 r. współorganizował struktury NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”. Naprzełomie lat 1980/1981 brał udział  wstrajku w siedzibie byłej WRZZ w Rzeszowie, zakończonego podpisaniem porozumieńrzeszowsko-ustrzyckich. Został następnie członkiem prezydium WKZ NSZZ RI„Solidarność” w Rzeszowie oraz przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI„Solidarność” w Tyczynie. W dniach od 13 XII 1981 r. do 9 XII 1982 r. byłinternowany w ośrodkach odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa Kielcach – Piaskach.Po zwolnieniu z internowania w ramach nielegalnej działalności m.in.: włączyłsię w działalność Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, brał udział wuroczystościach rocznicowych z okazji podpisania porozumieńrzeszowsko-ustrzyckich oraz utrzymywał kontakty z innymi działaczamiopozycyjnymi.

ZbigniewPaweł Bortnik (1932-2014) – od1970 r. pracował w Zakładzie Rolnym w Stubnie. W październiku 1980 r. zostałwybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie KomisjiZakładowej NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. We wrześniu 1981 r. zostałzastępcą przewodniczącego Zarządu MKR NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Od 13 XII 1981 r. do 25 VI 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k.Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania współorganizowałkolportaż prasy oraz wydawnictw podziemnych, uczestniczył również w uroczystościachpatriotycznych w Rzeszowie. Działalność opozycyjną kontynuował do 1989 r. Odstycznia 1989 r. pełnił funkcję sekretarza RKW „Solidarność” w Przemyślu, a odkwietnia tego roku przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wPrzemyślu.

Obchodom towarzyszyć będzie kiermasz wydawnictw i prezentacja pionów merytorycznych IPN

Zainteresowane grupy szkolne zapraszamy również na warsztaty archiwalne „Co kryją archiwa?” oraz do zwiedzania Sali Pamięci na rzeszowskim Zamku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 17 8606018

2 października 2015 r. – Dzień dla nauki

Uniwersytet Rzeszowski, Duża Aula w budynku A0 ul. Pigonia 1

– Prezentacja osiągnięć badawczych CPB w skali ogólnopolskiej – dr Tomasz Łabuszewski (OBEP/IPN w Warszawie)

– Prezentacja osiągnięć badawczych CPB w skali regionalnej – dr Mirosław Surdej (OBEP/IPN w Rzeszowie)

– Wykład „Komunistyczny wymiar sprawiedliwości wobec żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego” – prok. Grzegorz Malisiewicz (OKŚZpNP/IPN w Rzeszowie)

  • 11.00 – Konferencja naukowa – prezentacja Centralnego Projektu Badawczego (CPB) IPN „Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym w latach 1944–1956”
  • 12.15 – Panel dyskusyjny – dr hab. Krzysztof Kaczmarski (O/IPN w Rzeszowie), dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski), dr Tomasz Łabuszewski (OBEP/IPN w Warszawie), Andrzej Romaniak (Muzeum Historyczne w Sanoku)

Obchodom towarzyszył kiermasz wydawnictw i prezentacja pionów merytorycznych IPN.

3 października 2015 r. – Dzień dla rodziny 

IPN Oddział w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18

– Prezentacja gier historycznych IPN

– Zwiedzanie archiwum IPN (wejścia godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00)

– Pokazy filmów operacyjnych SB (wejścia godz. 10.30, 12.00)

– Występ grupy rekonstrukcji historycznej

– Konkurs edukacyjny dla najmłodszych „Symbole naszej historii”

– Warsztaty „Mała drukarnia" — pokaz sitodruku, druk okolicznościowych gazetek i ulotek

  • 10.00–14.00 – Piknik z IPN

Obchodom towarzyszył kiermasz wydawnictw i prezentacja pionów merytorycznych IPN.

do góry