Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyży Wolności i Solidarności . Obchody 38. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76 – Radom, 25 czerwca 2014

25 czerwca br. w Radomiu odbyły się uroczyste obchody związane z 38. rocznicą Radomskiego Czerwca '76. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. pod pomnikiem Radomskiego Czerwca '76. Następnie kwiatypod pomnikiem złożyły licznie zgromadzone delegacje, wśrod nich delegacja Instytutu Pamięci Narodowej, z Prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim na czele.

Wieczorem, w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Prezes IPN dr Łukasz Kamiński wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski działaczom na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostały odznaczone następujące osoby:

  1. Zdzisław Mazur
  2. Maria Bogumiła Białek
  3. Ireneusz Czarnecki

Zdzisław Mazur – aktywny działacz NSZZ „Solidarność" w Zakładzie Tworzyw i Farb „Pronit" w Pionkach, członek Komisji Zakładowej oraz przewodniczący Komisji Wydziałowej. Inicjator strajków, kolporter wydawnictw związkowych w miejscu swej pracy, negatywnie ustosunkowany do ustroju i władz PRL. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 lipca 1982 r. internowany i osadzony w Areszcie Śledczym – Oddział Zewnętrzny w Kielcach. Ponownie aresztowany od 6 marca 1984 r. do 24 lipca 1984 r. za posiadanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw.

Maria Bogumiła Białek – aktywna działaczka NSZZ „Solidarność". Przewodnicząca Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność" w Spółdzielni Pracy Robotniczo-Rymarskiej w Radomiu. Uczestniczka I Walnego Zjazdu Delegatów w Radomiu oraz delegatka na Komisję Koordynacyjną Spółdzielczości Pracy przy Komisji Krajowej „Solidarności". W stanie wojennym zaangażowana w pomoc charytatywną dla osób internowanych. Aresztowana w dniu 6 stycznia 1982 r., wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Radomiu z 3 maja 1982 r. uznana za winną i skazana na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny w wysokości 18 tys. zł. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana.

Ireneusz Czarnecki – od września 1980 r. aktywny działacz NSZZ „Solidarność", sekretarz Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej. W dniu 3 września 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 22 listopada 1982 r. Drukarz oraz kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Wolnego Robotnika", książek NOW-ej, ulotek i in. druków okolicznościowych. Uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórek pieniędzy na działalność związkową i pomoc represjonowanym; wielokrotnie poddawany rewizjom, zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany.

Wręczone zostaną również Krzyże Wolności i Solidarności osobom, które Prezydent Bronisław Komorowski, na wniosek IPN, odznaczył za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczeni zostali:

  1. Grzegorz Leszek Cibor
  2. Bohdan Wacław Marciniak
  3. Konrad Arkadiusz Sałagan
  4. Bronisław Szczepaniak
  5. Jan Władysław Tkaczyk
  6. ks. Lech Lucjan Gralak

Grzegorz Leszek Cibor – członek NSZZ „Solidarność", działacz Konfederacji Polski Niepodległej, działacz podziemnych struktur „Solidarności" w Pionkach, współzałożyciel grupy pod nazwą Klub Niepodległości, współpracującej z Tymczasową Komisją Terenową z Pionek. Szef grupy kolporterów przy Tymczasowej Komisji Terenowej, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Barykady" i innych czasopism regionalnych, uczestnik akcji ulotkowych. W latach 1984–1985 wielokrotnie przesłuchiwany, czterokrotnie zatrzymywany na 48 godz.

Bohdan Wacław Marciniak – w latach 1961–1968 działacz Zrzeszenia Studentów Polskich. W marcu 1968 r. uczestnik demonstracji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność". Od 1981 r. działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii Opieki NMP w Radomiu. W 1981 r. uczestnik strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. W stanie wojennym kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism „Tygodnik Mazowsze", „Wola", „Goniec Małopolski", „Biuletyn Informacyjny", ulotek, znaczków poczt podziemnych i innych wydawnictw okolicznościowych.

Konrad Arkadiusz Sałagan – w 1981 r. działacz Związku Młodzieży Demokratycznej Koło w Pionkach, twórca pisma Koła „The Joker". Od 1981 r. aktywny działacz NSZZ „Solidarność"; redaktor czasopisma „Stop" „Solidarności" Zakładów Tworzyw i Farb Pronit w Pionkach. W stanie wojennym organizator lokalnej sieci drukarskiej, kolportażu czasopism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze", „KOS-a", „Informatora NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego" z Warszawy i Lublina. Od listopada 1982 r. współorganizator struktur podziemnej „Solidarności" w Pionkach, a od 3 czerwca 1983 r. członek kierownictwa Tymczasowej Komisji Terenowej „Solidarność", koordynującej działalność podziemną na terenie miasta i okolic.

Bronisław Szczepaniak – aktywny działacz NSZZ „Solidarność" w Kombinacie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego w Wierzbicy (dalej KRB). Od września 1980 r. współorganizator, a następnie przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność"; członek Prezydium Komisji Zakładowej w KRB. Delegat na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „S" Regionu Ziemia Radomska. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W okresie od 11 maja 1982 r. do 12 sierpnia 1982 r. internowany.

Jan Władysław Tkaczyk – współpracownik Komitetu Obrony Robotników, kolportował na terenie Radomia i całego województwa wydawnictwa bezdebitowe, ułatwiał członkom KOR dotarcie do osób pokrzywdzonych i prześladowanych za udział w Radomskim Czerwcu. Włączał się czynnie w inne akcje tej organizacji – m.in. podpisał list KOR-u skierowany do Rady Państwa PRL w obronie zatrzymanego działacza opozycji Kazimierza Świtonia. Wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godzin.

Ks. Lech Lucjan Gralak – działacz opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Aktywnie współpracował z opozycjonistami z terenu Radomia, wspierał internowanych oraz działaczy podziemnej „Solidarności". W latach osiemdziesiątych XX wieku mocno zaangażowany w różne formy duszpasterstwa wśród opozycjonistów. Brał udział w Mszach za Ojczyznę, organizował pielgrzymki na Jasną Górę, współorganizował różne uroczystości, zarówno o charakterze religijnym, jak i patriotycznym.

do góry