Nawigacja

Strona Główna

Szanowni Państwo,

 

We wrześniu 2010 roku Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzyskał wyjątkową prerogatywę, będącą jednocześnie zaszczytnym obowiązkiem. Uprawnia ona do występowania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przyznanie zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989 wyjątkowego odznaczenia państwowego – Krzyża Wolności i Solidarności. Zostało ono ustanowione przez parlament równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje.

Instytut Pamięci Narodowej od momentu swego powstania podejmuje wiele działań na rzecz bohaterów walki o wolność oraz ofiar represji. Służą im śledztwa prowadzone przez IPN, w wielu przypadkach pozwalające dociec prawdy o komunistycznych prześladowaniach, a niekiedy także pozwalające na oskarżenie i ukaranie sprawców. Badania naukowe pozwalają systematycznie wypełniać „białe plamy” najnowszej historii, w tym coraz szerzej opisywać z jednej strony działania opozycji i opór społeczny, z drugiej zaś mechanizmy represji. Działania edukacyjne przybliżają je szerokim kręgom społeczeństwa, w tym młodzieży. Osoby poddawane represjom bądź inwigilacji mogą zapoznać się z zachowanymi dokumentami na ich temat.

Wśród opisanych powyżej działań procedura zmierzająca do nadania Krzyża Wolności i Solidarności zajmuje miejsce szczególne. Uznajemy za szczególny zaszczyt, że to właśnie Instytut Pamięci Narodowej opracowuje szczegółowe wnioski, dzięki którym Prezydent w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nadaje to odznaczenie osobom zasłużonym dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Krzyż Wolności i Solidarności jest symbolem wdzięczności dla tych, którym zawdzięczamy naszą wolność.

 

Dr Łukasz Kamiński
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

  

NOWELIZACJA USTAWY O ORDERACH I ODZNACZENIACH (USTAWA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O ZMIANIE USTAWY O ORDERACH I ODZNACZENIACH) 

 

Nowelizacja wyłącza Krzyża Wolności i Solidarności z hierarchii odznaczeń państwowych. Dzięki temu odznaczenie to mogą otrzymać wszyscy ci, którzy zostali wcześniej uhonorowani odznaczeniami wyższego rzędu za działalność niepodległościową w latach 1956-1989.

Zmiana nastąpiła również w zakresie obowiązywania przepisu o przyznawaniu Krzyża Wolności i Solidarności pośmiertnie. Może on być nadawany nie tylko w rzadkich i wyjątkowych przypadkach, lecz wszystkim osobom zmarłym, które spełniają kryteria opisane w ustawie.

Na koniec do art. 30  ustawy dodano ust. 4, który uchyla nałożony wcześniej na Prezesa IPN obowiązek podania przyczyny nieprzedstawienia Prezydentowi RP wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  1. umieszczenia na stronie internetowej i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych Instytutu - w przypadku wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych, w tym wizerunku, zebranych podczas procedury o nadanie odznaczenia państwowego - Krzyż Wolności i Solidarności
  2. umieszczenia na stronie internetowej i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych Instytutu - w przypadku wyrażenia zgody na publikacje danych osobowych, w tym wizerunku, w celu zamieszczenia relacji z uroczystości wręczania odznaczenia państwowego - Krzyż Wolności i Solidarności

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. l lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. l) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie , adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne , fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności , poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,

adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581-85-11.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po wycofaniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony' Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 
do góry