Nawigacja

Rozporządzenie Prezydenta RP

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
z dnia 15 listopada 2010 r.
 
zmieniające rozporządzenie

 w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

 
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z 2006 r. Nr 196, poz. 1445 oraz z 2007 r. Nr 53, poz. 353 i Nr 151, poz. 1075) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:
 

"§ 3b. 1. Odznaką Orderu Krzyża Niepodległości jest krzyż równoramienny, złocony, o ramionach w przekroju spłaszczonego ośmioboku, poszerzonych na końcach, połączonych pośrodku prostopadłościanem. Ramiona krzyża pokryte sąciemnoniebieską emalią ze złoconym paskiem przez środek. Na ramionach poziomych jest wyryty dwudzielny napis "BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI". W środku krzyża wyryty stylizowany wizerunek Orła Białego. Odwrotna strona Krzyża jest gładka. Na górnym ramieniu Krzyża znajduje się ruchome, ażurowe, złocone zawieszenie. W klasie I Orderu na zawieszeniu umieszczone są dwa skrzyżowane miecze złocone, z ostrzami skierowanymi ku górze. W klasie II zawieszenie jest bez mieczy. Wymiar krzyża bez zawieszenia w klasie I wynosi 52 mm, w klasie II - 42 mm.
 
2. W klasie I krzyż zawieszony jest na wstędze ciemnoniebieskiej szerokości 45 mm ze złotymi paskami szerokości 8 mm wzdłuż boków, w odległości 3 mm od krawędzi wstęgi; pośrodku złotych pasków czerwony prążek szerokości 2 mm. W klasie II krzyż zawieszony jest na ciemnoniebieskiej wstążce szerokości 40 mm ze złotymi paskami szerokości 8 mm wzdłuż boków, w odległości 3 mm od krawędzi wstęgi; pośrodku złotych pasków czerwony prążek szerokości 2 mm.
";
 

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
 

"§ 5. Wzory rysunkowe odznak orderów, o których mowa w:
 
1) § 1-3 i 4, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia,
 
2) § 3a, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 
3) § 3b, zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.
";
 

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:
 

"§ 8a. 1. Odznaką Krzyża Wolności i Solidarności jest krzyż równoramienny, srebrzony i oksydowany, o ramionach w przekroju spłaszczonego ośmioboku, poszerzonych na końcach, połączonych pośrodku prostopadłościanem. Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią ze srebrzonym paskiem przez środek. Na ramionach poziomych jest wyryty dwudzielny napis "WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ". W środku krzyża wyryty stylizowany wizerunek Orła Białego. Odwrotna strona krzyża jest gładka. Wymiar krzyża wynosi 42 mm.
 
2. Krzyż zawieszony jest na wstążce białej szerokości 38 mm, mającej po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki złote i szkarłatne szerokości 3 mm każdy.
";
 

4) § 13 otrzymuje brzmienie:
 

"§ 13. Wzory rysunkowe odznak odznaczeń, o których mowa w:
 
1) § 7, 8-10, 11, 12, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia,
 
2) § 7a, 10a-10g, 12a, zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 
3) § 8a, zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.
";
 

5) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 

"1. Odznaki orderów nosi się w następującej kolejności wynikającej z ich starszeństwa:
 
Order Orła Białego (OB),
 
Order Wojenny Virtuti Militari klasy od I do V (VM 1-5),
 
Order Odrodzenia Polski klasy od I do V (PR 1-5),
 
Order Krzyża Wojskowego klasy od I do III (OKW 1-3),
 
Order Krzyża Niepodległości klasy I do II (OKN 1-2),
 
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy od I do V (OZ 1-5).
";
 

6) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 

"1. Odznaki odznaczeń nosi się w następującej kolejności wynikającej z ich starszeństwa:
 
Krzyż Walecznych,
 
Krzyż Wojskowy,
 
Krzyż Zasługi za Dzielność,
 
Złoty KrzyżZasługi z Mieczami,
 
Krzyż Wolności i Solidarności,
 
Złoty Krzyż Zasługi,
 
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami,
 
Srebrny Krzyż Zasługi,
 
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami,
 
Brązowy Krzyż Zasługi,
 
Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Wojskowy Krzyż Zasługi, Morski Krzyż Zasługi z Mieczami, Morski Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami, Lotniczy Krzyż Zasługi (równorzędne między sobą w stopniu z Mieczami, równorzędne między sobą w stopniu bez Mieczy),
 
Medal za Ofiarnośći Odwagę,
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,
 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 
Gwiazda ...
";
 

7) w § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
 

"6. Nie umieszcza się rozetki na miniaturkach odznaki Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy III i IV, odznaki Orderu Krzyża Wojskowego klasy II i III, odznaki Orderu Krzyża Niepodległości klasy II oraz odznaki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy IV.";
 

8) w § 28 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
 

"5a. W klasie II Orderu Krzyża Wojskowego rozetkęumieszcza się bezpośrednio na baretce; w klasie III Orderu Krzyża Wojskowego oraz w klasie II Orderu Krzyża Niepodległości rozetki nie umieszcza się.";
 

9) po załączniku nr 3 dodaje sięzałączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.


 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
 
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2010 r. (poz. 1448):

 

 

do góry