Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956

Data publikacji: 2008-01-18 13:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:
Miniaturka

Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, red. Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz, Poznań 2007, 263 s.

Nakład wyczerpany

Niniejsza publikacja podsumowuje kolejny etap badań nad polskim powojennym podziemiem niepodległościowym w Wielkopolsce w latach 1945–1956. Zamieszczone artykuły ukazują dzieje antykomunistycznej konspiracji oraz oddziałów zbrojnych działających w regionie od 1945 roku. Publikację uzupełniają liczne nieznane dotąd dokumenty i fotografie odnalezione w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej oraz przechowywane w zbiorach prywatnych.

***

Na temat konspiracji antykomunistycznej w Wielkopolsce oraz działalności podziemia zbrojnego w latach 1945-1956 nie powstało dotychczas wyczerpujące opracowanie. Problem podziemia niepodległościowego był podejmowany przez historyków w pracach powstałych przed 1989 rokiem. Zagadnienie to było prezentowane w sposób propagandowy, a jego celem było ukazanie podziemia niepodległościowego w negatywnym świetle i opatrzenie jego działalności etykietką „bandyckie”. Wolne od tego balastu ideologicznego badania dotyczących podziemia antykomunistycznego podjęli historycy w latach dziewięćdziesiątych XX w. Powstały wówczas liczne prace zarówno na temat konspiracji, jak i podziemia zbrojnego. Ograniczony dostęp do zasobu źródłowego znajdującego się w archiwach Urzędu Ochrony Państwa okazał się istotnym problemem w studiowaniu tego zagadnienia oraz wyjaśnieniu wielu niejasności (dotyczących m.in. powiązań organizacyjnych oraz sposobu likwidacji przez organa bezpieczeństwa). Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej i przejęcie przez tę instytucję dokumentacji wytworzonej przez organa bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej umożliwiło dalsze, pogłębione źródłowo badania nad podziemiem niepodległościowym.

Zakres chronologiczny publikacji obejmuje lata 1945-1956, ponieważ Wielkopolska została zajęta przez Armię Czerwoną w lutym 1945 r. Jednym ze zjawisk charakterystycznych dla tego okresu było występowanie oporu społecznego przeciwko nowej władzy. Jego przejawami były zarówno walka z blokadą informacji i działalność propagandowa, jak i niekiedy nawet terror wobec tych, którzy stawali po stronie nowej władzy. Opór ten znajdował także wyraz w legalnej walce politycznej, jaką podjęło Polskie Stronnictwo Ludowe. Podziemie niepodległościowe było jednak najbardziej jaskrawym i widocznym jego przejawem, a zatem było pierwszym i najpoważniejszym przeciwnikiem Polskiej Partii Robotniczej i podporządkowanego jej aparatu bezpieczeństwa.

Publikację rozpoczyna artykuł Agnieszki Łuczak „Podziemie niepodległościowe w Wielkopolsce. Próba charakterystyki”, który jest próbą syntetycznego scharakteryzowania zjawiska podziemia niepodległościowego w Wielkopolsce na tle sytuacji podziemia w kraju. Artykuł przedstawia dane statystyczne będące wynikiem najnowszych ustaleń w kwestii ilości organizacji i oddziałów działających w regionie. Przedstawia ponadto na podstawie nowych źródeł szerszą charakterystykę wybranych najciekawszych organizacji, jak chociażby Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”, Polskie Siły Zbrojne czy Krajowy Ośrodek „Kraj”.

Drugi artykuł, autorstwa Przemysława Zwiernika „Organizacje młodzieżowe w Wielkopolsce”, podejmuje dotąd nieznany temat działalności antykomunistycznych organizacji młodzieżowych na terenie Wielkopolski. Tekst jest próbą syntetycznego ujęcia zjawiska konspiracji młodzieży, jakie wystąpiło na dużą skalę na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. na terenie całego kraju. W Wielkopolsce liczba powstałych „młodzieżówek” proporcjonalnie dorównywała innym regionom. Tekst prezentuje zarówno wybrane niewielkie kilkuosobowe organizacje, jak i nieliczne próby tworzenia większych struktur konspiracyjnych o charakterze ponadregionalnym.

Artykuł Rafała Sierchuły „Zbrojne podziemie narodowe w Wielkopolsce 1942–1946” z kolei ukazuje działalność obozu narodowego, który stanowił drugi obok poakowskiego ważny nurt konspiracji antykomunistycznej w Polsce. Autor obszernie przedstawia genezę i losy Narodowych Sił Zbrojnych w Wielkopolsce w latach 1942-1945 oraz działalność organizacji Armia Polska w Kraju Zachód w latach 1945-1946. Cennym wątkiem podjętym w artykule są opisane próby współpracy podejmowanej przez przedstawicieli podziemia poakowskiego i narodowego.

Następny artykuł, pióra Jerzego Bednarka „Antykomunistyczny oddział partyzancki Eugeniusza Kokolskiego ps. »Groźny« (sierpień 1945 r. – marzec 1946 r.)”, jest próbą ujęcia historii oddziału dowodzonego przez Eugeniusza Kokolskiego ps. „Groźny”. Był to jeden z większych oddziałów zbrojnych działających na terenie Wielkopolski Wschodniej oraz części obszaru województwa łódzkiego w latach 1945-1946. Autor w oparciu o szeroką bazę źródłową wyczerpująco przedstawia losy oddziału i jego żołnierzy.

Podobną próbę przedstawienia historii oddziału zbrojnego dowodzonego przez Gedymina Rogińskiego ps. „Dzielny” podejmuje artykuł Waldemara Handkego „Oddział AK Gedymina Rogińskiego ps. »Dzielny« – Mariana Rączki ps. »Kościuszko« i jego żołnierze”. Dzięki odnalezionej w archiwach IPN dokumentacji, autor mógł pokusić się o próbę ustalenia podległości organizacyjnej oddziału, wskazując na jego powiązania z WSGO „Warta”.

Również artykuł Daniela Szczepaniaka „Oddział Zygmunta Borostowskiego ps. »Bora«. Z dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej w powiecie krotoszyńskim i jarocińskim” podejmuje tematykę działalności oddziału partyzanckiego, mianowicie por. Zygmunta Borostowskiego ps. „Bora”, podporządkowanego organizacyjnie WSGO „Warta”. Atutem jest wykorzystanie w dużym stopniu relacji żołnierzy oddziału zebranych przez autora w latach dziewięćdziesiątych. Praca jest uzupełniona wykazem członków oddziału oraz akcji przeprowadzonych przez oddział.

Kolejny artykuł Mirosława Orłowskiego „Działalność Centralnego Wydziału Propagandy Stronnictwa Narodowego w latach 1945–1946” prezentuje działalność propagandową SN. W oparciu o przeprowadzoną obszerną kwerendę źródłową (zwłaszcza prasy narodowej) ukazuje dzieje Centralnego Wydziału Propagandy SN oraz losy tworzących go osób działających na terenie całego kraju, w tym również w Poznaniu.

Kolejną część niniejszej publikacji stanowią wybrane dokumenty i fotografie, które w wielu przypadkach pochodzą z archiwum IPN i są publikowane po raz pierwszy. Większość prezentowanych materiałów źródłowych to wydawana przez organizacje prasa konspiracyjna, ulotki o treści antykomunistycznej, rozkazy, instrukcje, a także sprawozdania z działalności i meldunki wywiadowcze. Zamieszczone w publikacji dokumenty i fotografie obrazują ponadto represje wobec żołnierzy podziemia.

Uzupełnienie studiów i materiałów stanowi aneks zawierający wykaz antykomunistycznych organizacji i oddziałów zbrojnych działających w Wielkopolsce w latach 1945-1956. Wykaz prezentuje najnowsze ustalenia statystyczne dotyczące ilości i zasięgu działania organizacji oraz oddziałów partyzanckich w Wielkopolsce.

Z żołnierzami podziemia antykomunistycznego rozprawiono się szczególnie bezwzględnie. Walka toczyła się poprzez operacje zbrojne, propagandę, a następnie w historiografii. Działalność niektórych oddziałów zbrojnych, takich jak chociażby oddział por. Franciszka Olszówki ps. „Otto”, ułatwiała komunistycznej propagandzie opatrzenie oddziałów polskiego podziemia etykietką „bandycki” oraz mianem „banda terrorystyczno-rabunkowa”. Niniejsza publikacja wnosi szereg nowych ustaleń zarówno na poziomie faktograficznym jak i interpretacyjnym. Celem autorów jest przede wszystkim ukazanie różnorodnych i nieznanych aspektów działalności podziemia niepodległościowego w Wielkopolsce. Książka podejmuje próbę usystematyzowania w oparciu o nową bazę źródłową tematu podziemia niepodległościowego w Wielkopolsce.


Księgarnie internetowe:

Księgarnia IPN, ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa (wejście od ul. Oleandrów) 

Księgarnia czynna:
poniedziałek-piątek: 10.00–19.00
soboty: 9.15–13.45

Tomasz Czopowicz
tel. 22 576 30 06, Tomasz.czopowicz@ipn.gov.pl 

Katarzyna Maciak-Żulewska
tel. 22 576 30 06, katarzyna.maciak@ipn.gov.pl

Paweł Szufliński 
tel. (22) 576 30 06, pawel.szuflinski@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN, ul. Wołoska 7 (budynek Mars), Warszawa

Księgarnia czynna:
poniedziałek–piątek 8.30–16.00
tel. 22 581 86 78
fax 22 581 89 77 

Sprzedaż wysyłkowa książek i gier, sprzedaż hurtowa gier oraz prenumerata czasopisma: 

Joanna Pamuła
tel. 22 581 86 78, joanna.pamula@ipn.gov.pl
Joanna Pszczoła
tel. 22 581 86 79, joanna.pszczola@ipn.gov.pl

Promocja:

Maciej Steppa
tel. (22) 581-86-97 maciej.steppa@ipn.gov.pl

Informacje na temat zakupu publikacji IPN wydanych w Oddziałach IPN można uzyskać:

 • BIAŁYSTOK
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  15-537 Białystok, ul. Warsztatowa 1A
  pon.–pt. 7:30–15:30
  Krzysztof Jodczyk, tel. 85 66-457-87, email: Krzysztof.Jodczyk@ipn.gov.pl
 • BYDGOSZCZ
  Informacje o publikacjach Oddziału IPN w Gdańsku, zamówienia, sprzedaż wysyłkowa:
  Grażyna Zielińska
  tel. (52) 325 95 13; 795 585 651, grazyna.zielinska@ipn.gov.pl
 • Punkt sprzedaży publikacji IPN:
  ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
  pon. – pt.: 8:00–16:00
 • GDAŃSK
  Księgarnia IPN:
  al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk
  pon. – pt.: 10:00–14:00
  tel.: 58 668 49 00
  Informacje o publikacjach Oddziału IPN w Gdańsku, zamówienia, sprzedaż wysyłkowa:
  Marcin Węgliński 
  tel. 58 668 49 09, 882 080 940, marcin.weglinski@ipn.gov.pl
 • KATOWICE
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. św. Jana 10, III piętro,  Katowice
  pon.–pt. 9.00–17.00
  Tomasz Gonet, tel. 32 207 01 27 e-mail: tomasz.gonet@ipn.gov.pl  
  Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową (zamówienia telefonicznie oraz drogą elektroniczną).
  adres do korespondencji:
  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
  ul. Józefowska 102
  40-145 Katowice
 • KRAKÓW
  Od czerwca 2015 punkt sprzedaży w Oddziale IPN w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8, IV piętro 
  Pełna oferta publikacji IPN Oddział w Krakowie i wszystkich innych oddziałów w punkcie handlowym www.ipn.poczytaj.pl
  ul. Wallek Walewskiego 4, 30-094 Kraków
  książki można także zamawiać telefonicznie: (012) 6363 222 lub za pośrednictwem strony internetowej: www.ipn.poczytaj.pl lub maila prawa@poczytaj.pl
 • LUBLIN
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. Staszica 22A, 20-086 Lublin
  pon. 10:00–14:00
  Mariusz Sawa, tel. (81) 53 63 480
 • ŁÓDŹ
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
  pn.-pt. 10:00–14:00
  dr Krzysztof Latocha, tel. 42 616-27-56, Krzysztof.Latocha@ipn.gov.pl
 • POZNAŃ
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
  pon.–pt. 8:00–16:00
  Karolina Bittner, tel. (61) 835 69 58, karolina.bittner@ipn.gov.pl
  Daniel Rubiś, tel.  (61) 835 69 65, daniel.rubis@ipn.gov.pl
 • RZESZÓW
  Punkt sprzedaży publikacji IPN
  ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
  pon.–pt. 7:30–15:30
  Tomasz Kowalski, tel. (17) 860 60 23, tomasz.kowalski@ipn.gov.pl
 • SZCZECIN
  - księgarnia „Atut” przy ul. Bogusława 13 (wejście od ul. Małkowskiego) w Szczecinie
  - księgarnia „Sedina” przy al. Wyzwolenia 97 w Szczecinie
  - księgarnia „Zamkowa” przy pl. Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie
  - siedziba IPN przy ul. Janickiego 30 w Szczecinie, kontakt: Marta Łężna (tel. 91 4849874)
  - siedziba IPN przy ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie, kontakt: Lidia Złota (tel. 91 3129400), Paweł Knap (91 3129417)
  - księgarnia internetowa www.poczytaj.pl
  - portal www.allegro.pl, użytkownik IPN_Szczecin (http://goo.gl/DBlhR0
 • WARSZAWA
  Punkt sprzedaży publikacji IPN w Oddziale IPN w Warszawie
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Intraco 10 p.)
  pon.–pt. 9:00–16:00
  Kontakt: Izabela Matuszewska-Sędłak, tel. (22) 860 70 23, izabela.matuszewska-sedlak@ipn.gov.pl
 • WROCŁAW
  Sprzedaż publikacji wrocławskiego Oddziału IPN prowadzi Wydawnictwo Beta-druk przy ul. Tęczowej 84 we Wrocławiu. Informacje o sposobie nabycia wydawnictw można uzyskać pod nr tel. 71 30 19 000, 71 30 19 001.

Instytut Pamięci Narodowej | Zapraszamy do księgarń, w których dostępne są wydawnictwa IPN

Lista księgarń,  w których dostępne są wydawnictwa IPN:

 • Sieć księgarni „Dom Książki”
 • Sieć księgarska Matras
 • Sieć księgarni „Gazety Polskiej”
 • AUGUSTÓW: Księgarnia Atena, ul. Rynek Zygmunta Augusta 26
 • BIAŁYSTOK: Księgarnia św. Jerzego, ul.  Kościelna 1
 • BIAŁYSTOK: Księgarnia „Edukacyjna”, ul. Sienkiewicza 18
 • BIAŁYSTOK: Książnica Podlaska, ul. Kilińskiego 16
 • BIAŁYSTOK: Muzeum Podlaskie, ul. Rynek Kościuszki 10
 • GDAŃSK: Gdańska Księgarnia Naukowa, Łagiewniki 56
 • GDAŃSK: Punkt Sprzedaży Fundacji Promocji Solidarności, Sala BHP, Doki 1, Gdańsk
 • GRAJEWO: Księgarnia Grajewo, ul. Wojska Polskiego 32
 • JAROCIN: Stara Szuflada
 • KATOWICE: Księgarnia Liber 
 • KATOWICE: Księgarnia Wolne Słowo
 • KRAKÓW: S.C. Dante, G. Baran, G. Fugiel, Wallek-Wallewskiego 4 (http://www.ipn.poczytaj.pl/ )
 • KRAKÓW: Główna Księgarnia Naukowa
 • KRAKÓW: Księgarnia Akademicka
 • KRAKÓW: Księgarnia Muza 
 • KRAKÓW: Ateneum
 • KRAKÓW: Księgarnia „Naszego Dziennika” 
 • KRAKÓW: Wydawnictwo Avalon Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 4/13
 • KROSNO: Antykwariat i Księgarnia Zbigniew Oprządek
 • LEŻAJSK: Księgarnia Nova
 • LUBLIN: Księgarnia Uniwersytecka
 • ŁÓDŹ: Księgarnia Odkrywcy, ul. Narutowicza 46
 • POZNAŃ: Księgarnia Powszechna Poznań
 • PRZEMYŚL: Księgarnia BOSZ
 • PRZEWORSK: Księgarnia AKS Kazimierz Szczygielski
 • RADOM: Księgarnia Atena, ul. Traugutta 35 
 • RADOM: Sonet. Księgarnia. Świątek B.M., ul. Stefana Żeromskiego 27
 • RADOM: Księgarnia Literacka im. W. Gombrowicza, ul Stefana Żeromskiego 83
 • RADOM: Centrum Informacji Turystycznej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Traugutta 3
 • RADOM: Księgarnia św. Kazimierza, ul. J. Malczewskiego 1
 • RZESZÓW: Księgarnia BOSZ
 • RZESZÓW: Księgarnia Libra
 • RZESZÓW: Księgarnia Nova
 • SIEMIATYCZE: Księgarnia „pod Kasztanem”, ul. Pałacowa 14
 • SOSNOWIEC: Księgarnia Akademicka Żak
 • SZCZECIN: Księgarnia „Atut”, ul. Bogusława 13
 • SZCZECIN: Księgarnia „Sedina”, al. Wyzwolenia 97
 • TORUŃ: Księgarnia UMK, Gagarina 11
 • TORUŃ:  Księgarnia „Centrum”, Chełmińska 4
 • TORUŃ: Księgarnia Studencka
 • TORUŃ: Księgarnia Centrum 
 • WARSZAWA: Księgarnia PWN, Gottlieba Daimlera 2
 • WARSZAWA: „Lexicon”, Dereniowa 2/96, Warszawa
 • WARSZAWA: Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7
 • WARSZAWA: „REJTAN” ul. Świętokrzyska 16
 • WARSZAWA: Księgarnia LIBER 
 • WARSZAWA: Księgarnia Historyczna 
 • WARSZAWA: Księgarnia Historyczna – Piotr Maroński
 • WARSZAWA: Księgarnia „Naszego Dziennika” 
 • ZAMOŚĆ: Dom Książki, ul. Żeromskiego 3

Hurtownie:

 • OSDW Azymut,
 • Firma Księgarska Olesiejuk,
 • ABC Władysław Kondej Poznań,
 • Kodeks 2002 Bydgoszcz – Białe Błota
poznan