Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Poznaniu (stan na maj 2019 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Zbrodnie komunistyczne.

1. Śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności w okresie pomiędzy 12 a 16 grudnia 1981 roku osób związanych ze środowiskiem „Solidarności” z regionu konińskiego i umieszczenia ich w ośrodkach odosobnienia na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Koninie (S 9.2005.Zk).

Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności osób internowanych z terenu byłego woj. konińskiego w grudniu 1981 r. na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Koninie wydanych w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 16 grudnia 1981 roku.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zakończone zostało 19 listopada 2014 roku skierowaniem do Sądu Rejonowego w Koninie aktu oskarżenia przeciwko  Zenonowi J. Zenona J. oskarżono o to, że w okresie pomiędzy 12 a 16 grudnia 1981 roku, pełniąc obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, bezprawnie podjął wobec 33 działaczy NSZZ „Solidarność” regionu konińskiego decyzje o internowaniu z powołaniem jako podstawy prawnej aktu prawnego, który nie został opublikowany, w konsekwencji czego pokrzywdzeni zostali pozbawieni wolności w ośrodkach odosobnienia, przy czym działanie to stanowiło formę poważnej represji politycznej wobec osób przynależących do grupy o odmiennych zapatrywaniach ideologicznych, co kwalifikuje powyższe czyny jako zbrodnie komunistyczne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Śledztwo dotyczyło prowadzonej przez władze komunistyczne bezprawnej akcji mającej na celu odizolowanie czołowych działaczy opozycyjnych i sparaliżowanie działań NSZZ „Solidarność”, co stanowiło kluczowy warunek powodzenia planów władz partyjnych i państwowych, zakładających wprowadzenie na terenie kraju stanu wojennego z dniem 13 grudnia 1981 roku. Internowanych w skali całego kraju osadzono w przygotowanych zawczasu ośrodkach i przetrzymywano tam na mocy decyzji wydanych przez właściwych Komendantów Wojewódzkich MO. Postępowanie obejmowało bezprawne działania podjęte na obszarze ówczesnego województwa konińskiego.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że pozbawienie wolności osób internowanych nastąpiło nielegalnie, jako podstawę prawną decyzji o internowaniu wskazywano na nieistniejący akt prawny, właściwy zaś dekret o stanie wojennym został prawidłowo ogłoszony najwcześniej w dniu 17 grudnia  1981 roku.

Oskarżony w toku przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Koninie II Wydział Karny umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonemu z uwagi na jego zgon, który nastąpił w dniu 5.10.2018 roku.

do góry