Nawigacja

Akty oskarżenia

325. Akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi S.

Prokurator Oddziałowej KomisjiŚcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu skierował do SąduRejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce – Wydział VIII Karny akt oskarżenia (nosidatę 27 marca 2015 r., ale przesłano go do sądu dnia 1 kwietnia 2015 r.) przeciwko Ryszardowi S., zarzucając mu, że w dniu 13marca 1989 r. w Poznaniu, jako funkcjonariusz Wydziału IV KWMO, dopuścił sięzbrodni komunistycznej, polegającej na poświadczeniu nieprawdy w wytworzonymprzez siebie dokumencie – raporcie dotyczącym rzekomego wręczenia Bernardowi R.nagrody rzeczowej w postaci opłaty paszportowej – co do okoliczności mającejznaczenie prawne i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości 10.000zł.

Podobnie w dniu 10listopada 1998 r. w Poznaniu Ryszard S. poświadczył nieprawdę w wytworzonymprzez siebie dokumencie – raporcie dotyczącym rzekomego spotkania z tajnymwspółpracownikiem o ps. „Emil” -  co dookoliczności mającej znaczenie prawne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wwysokości 1.000 zł.

W KWMO Ryszard S.zajmował się operacyjnym rozpracowaniem duchowieństwa katolickiego, zakonnego,działaczy świeckich i duchownych oraz aktywistów świeckich innych wyznań – wtym ewangelików.

Bernard R. aktywniewspierał NSZZ Solidarność, w związku z czym został objęty obserwacją służb wlatach osiemdziesiątych, która został zaprzestana w roku 1987 z powodu„zaniechania wrogiej działalności”.

W 1988 r. Bernard R.,który nigdy nie był współpracownikiem tajnych służb, został zarejestrowany przezRyszarda S., jako kontakt operacyjny a następnie jako T.W. „Emil”. Ryszard S.miał spotykać się z Bernardem R. i otrzymywać od niego informacje. W związku ztym pobrał dwukrotnie określone kwoty pieniędzy 10.000 zł oraz 1000 zł, którenastępnie zatrzymał dla siebie.

Czyny zarzucone Ryszardowi S. zostały zakwalifikowaneprzez prokuratora, jako przestępstwa opisane w art. 271 § 3 kk w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia1998 r. o IPN-KŚZpNP.

W dniu 3 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce uznał oskarżonego Ryszarda S. winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat tytułem próby, grzywnę w wysokości 400 zł oraz zobowiązał go do przeproszenia pokrzywdzonego.

do góry