Nawigacja

Akty oskarżenia

307. Akt oskarżenia przeciwko Onufremu S.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku w dniu 30 grudnia 2013 r. skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Onufremu S.

Prokurator zarzucił Onufremu S., że w okresie po 12 grudnia 1981 r. we Włocławku, jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej we Włocławku, przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że powołując się na nieistniejący dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego wydał decyzje o internowaniu 25 osób, czym doprowadził do ich bezprawnego, długotrwałego pozbawienia wolności przez okres dłuższy niż 7 dni.

Czyny zarzucane Onufremu S. zostały zakwalifikowane przez prokuratora jak przestępstwa opisane w art. 165 §2 kk z 1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP i art. 4 §1 kk.

Na podstawie art. 335 § 1 kpk prokurator wniósł o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy, gdyż okoliczności popełnienia przestępstw zagrożonych karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, ze cele postępowania zostaną osiągnięte. Prokurator wniósł także o orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym niżej wymienionych kar:

-   na podstawie art. 32 pkt 3 kk za każde z 25 zarzucanych mu przestępstw opisanych w punktach od l do XXV na podstawie art. 165 §2 ustawy kodeks karny z dnia 19 kwietnia 1969 roku w zw. z art. 2 ust 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu /Dz.U Nr 155, póz. 1016 z późn. zm./i art. 4 § 1 kk -   1 roku pozbawienia wolności,

-   na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk wymierzenie kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na podstawie art. 69 § 1 i art. 70 §1 pkt 1 kk na okres 5 lat,

-   grzywny na podstawie art. 71 § 1kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk w wysokości 100 stawek dziennych po 40 zł każda stawka.

W dniu 11 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy we Włocławku wydał wyrok w którym uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzuconych mu czynów oraz wymierzył Onufremu S. karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat oraz karę grzywny.

do góry