Nawigacja

Pamięć i Sprawiedliwość

Informacja o numerze 31 „Pamięci i Sprawiedliwości” (nadsyłanie artykułów do 15 czerwca 2017 r.)

„Pamięć i Sprawiedliwość”, recenzowane i punktowane (10 pkt. w wykazie MNiSzW z 2015 r.) pismo naukowe, wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, zaprasza do współtworzenia numeru 31. Tom będzie poświęcony szeroko rozumianej idei niepodległości i przebiegowi procesu odzyskiwania niepodległości przez kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a także narody podbite przez Rosję w latach 1917–1921.

Proponowane teksty mogą dotyczyć zarówno historii Polski jak i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.  Ich celem powinno być ukazanie drogi jaką musiały przejść poszczególne państwa, aby „wybić się na niepodległość”. Warto przedstawić nie tylko uwarunkowania zewnętrzne i międzynarodowe, ale także i dyskusje i spory elit politycznych na temat idei niezależności i proponowanej taktyki, która miała posłużyć do odzyskania utraconej niepodległości. W przypadku tekstów poświęconych historii Polski, można przypomnieć różne koncepcje kształtowania się nowoczesnego narodu i państwa po upadku powstania styczniowego, prezentowane zarówno przez partie polityczne (socjalistyczne, ludowe, narodowe) jak i działaczy społecznych (popularność hasła pracy u podstaw). W przygotowywanym tomie nie powinno zabraknąć artykułów o działalności polskich polityków tuż przed i w trakcie trwania I wojny światowej.

Czekamy także na publikacje, w których Autorzy będą analizować powstanie poszczególnych ośrodków władzy na ziemiach polskich, począwszy od utworzonej 12 września 1917 r. Rady Regencyjnej, a kończąc na rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. W przygotowywanym numerze powinny się też znaleźć analizy dotyczące koncepcji przyszłych granic państwa polskiego oraz samego procesu tworzenia się tych granic. Istotnym zagadnieniem jest problem „zawłaszczania” wydarzeń z lat 1918–1921 przez określone środowiska polityczne w II Rzeczypospolitej. Wreszcie w niniejszym numerze chcemy się zastanowić nad tym jak historiografia peerelowska pokazywała odzyskanie niepodległości; czy i ewentualnie na jakiej zasadzie dokonywano zestawień z rokiem 1944; czy podobne tematy znajdowały się w orbicie pracy ideowej rodzącej się od lat. 70. XX w. opozycji politycznej w PRL. Analogicznie warto zaprezentować stosunek reżimów komunistycznych różnych państw Europy Środkowej i Wschodniej do idei niepodległości i okresu międzywojennego, kiedy część państw tego regionu posiadała pełną niezależność, utraconą po 1944 roku.

Redakcja „Pamięci i Sprawiedliwości” zaprasza do nadsyłania artykułów mieszczących się w ramach wyżej zarysowanej problematyki. Termin przesyłania tekstów to 15 czerwca 2017 r. Publikacja numeru 31 czasopisma planowana jest w połowie 2018 r.

Teksty będą publikowane w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim.

Teksty i ewentualne pytania proszę kierować na adres:
rafal.latka@ipn.gov.pl lub redakcja.pis@ipn.gov.pl.

Marcin Kruszyński – redaktor prowadzący numeru 31 
Rafał Łatka – sekretarz redakcji „Pamięci i Sprawiedliwości”

Information about the volume no. 31 of the „Remembrance and Justice” journal (submission of papers by 15 June 2017)

The Editorial Office of the “Remembrance and Justice”, a scientific journal published by the Institute of National Remembrance is accepting submissions of articles for the volume no. 31 of the journal. The journal is peer-reviewed and ranked (10 pts in the Ministry of Science and Higher Education 2015 ranking). This volume will be dedicated to the concept of widely-understood national sovereignty and the process of restoration of sovereignty by the countries of Central and Eastern Europe, as well as nations conquered by Russia in the period of 1917-1921.

Papers intended for submission may cover the suggested topics in the context of the history of Poland and other countries of Central and Eastern Europe. Papers should aim to present the fight for independence by those states. It is worthwhile to present not only external and international situation of that time, but also discussions and disputes among political elites on the subject of the idea of independence and proposed tactics to regain it. The papers dedicated to the history of Poland may aim to present various concepts of the creation of modern nation and the state after the fall of the January Insurrection as advocated by political parties (socialist, people’s, nationalistic) and social activists (the popularity of the ‘grassroots movement’). This volume of the journal will also welcome papers on the actions taken by Polish politicians immediately before and during the course of the World War I.

We will also welcome articles which discuss the emergence of separate centres of power on the territory of Poland, from the establishment of the Regency Council on 12 September 1917 to the Government of Jędrzej Moraczewski. This volume will also accept papers which present an analysis of different concepts for the future borders of the Polish state and the process of their designation. An issue of particular importance is the problem of “arrogation” of the events of 1918-1921 by certain political groupings in II Republic of Poland. Finally, in this volume we would also like look at the way the historiography of the People’s Republic of Poland presented and communicated the road to sovereignty; whether there were made any comparisons with the events of 1944, and if so, what was the basis of the comparison; whether similar issues were raised in the conceptual work of the political opposition, which emerged in the 1970s in the People’s Republic of Poland. Equally, it is worth to present the approach of the Communist regimes in various Central and Eastern European counties towards the idea of sovereignty and the Interwar period, during which some of the states in the region enjoyed full independence, lost after 1944.

The editorial team of the “Remembrance and Justice” journal has a pleasure to invite all scholars to submit papers on subjects within the framework presented above. Deadline for submissions is 15 June 2017. The date of publishing of the volume is planned for mid-2018.

Articles will be published in Polish, English, Russian, and  French language versions.

Please submit you papers and any questions to one of the following email address:

rafal.latka@ipn.gov.pl lub redakcja.pis@ipn.gov.pl.

Marcin Kruszyński – Lead editor of the volume no. 31

Rafał Łatka – Secretary of the “Remembrance and Justice” Editorial Office

do góry