Nawigacja

Poszukiwania

Poszukiwania i identyfikacja

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN powołane zostało 16 czerwca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Dotychczasowe zadania, realizowane przez pracowników Samodzielnego Wydziału Poszukiwań oraz współpracowników z innych pionów IPN w ramach projektu „Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956”, zyskały nowy wymiar oraz szersze ramy czasowe, obejmujące poszukiwania miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

W Biurze Poszukiwań i Identyfikacji działają następujące wydziały:

  • Wydział Dokumentacji i Analiz zajmuje się prowadzeniem kwerend w zasobie archiwalnym IPN oraz zewnętrznych archiwach i zbiorach dokumentacji, gromadzeniem i analizą relacji świadków, poszukiwaniem i opracowywaniem dokumentacji historycznej oraz typowaniem miejsc do prowadzenia prac poszukiwawczych. 
  • Wydział Logistyki zajmuje się organizowaniem prowadzonych w terenie prac poszukiwawczych w zakresie technicznym i formalno-prawnym, przygotowywaniem projektów umów i porozumień oraz korespondencji z podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących planowanych oraz prowadzonych prac poszukiwawczych; organizowaniem spotkań i konferencji poświęconych działalności pionu poszukiwań i identyfikacji oraz działań edukacyjnych; opracowywaniem materiałów promujących oraz tworzeniem strony internetowej dotyczącej działalności pionu poszukiwań i identyfikacji; organizowaniem zaopatrzenia Biura Poszukiwań i Identyfikacji w niezbędne wyposażenie; organizacją pracy wolontariuszy biorących udział w pracach poszukiwawczych.
  • Wydział Poszukiwań zajmuje się planowaniem i prowadzeniem ziemnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych; sporządzaniem dokumentacji dotyczącej prowadzonych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych oraz naukowym opracowywaniem ich wyników; współpracą z prokuratorami oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie prowadzonych prac.
  • Baza Materiału Genetycznego zajmuje się szeroko pojętym procesem identyfikacji ofiar zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: administrowaniem Bazą, poszukiwaniem i ustalaniem danych krewnych ofiar; pozyskiwaniem materiału biologicznego, ekshumacją, badaniami antropologicznymi i medyczno – sądowymi, współpracą z Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz oddziałowymi komisjami w zakresie zadań realizowanych przez Bazę; współpracą z podmiotami, którym zlecono pobieranie i przechowywanie materiału genetycznego oraz prowadzenie badań genetycznych; współpracą z podmiotami zewnętrznymi będącymi administratorami bazy materiału biologicznego lub materiału genetycznego w zakresie określonym w art. 53h i art. 53i ustawy o IPN.

We wszystkich oddziałach IPN (za wyjątkiem warszawskiego oddziału) utworzono oddziałowe biura poszukiwań i identyfikacji. Realizują one zadania analogiczne do zadań Wydziału Dokumentacji i Analiz, a także biorą udział w organizowaniu i prowadzeniu prac poszukiwawczych na terenie danego oddziału, wspomagają Bazę Materiału Genetycznego w poszukiwaniu i pozyskiwaniu danych o krewnych ofiar i pozyskiwaniem od nich materiału biologicznego. 

do góry