Nawigacja

Życiorysy

Dr Agnieszka Łuczak

Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

Historyk, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1992 r. w ramach prac dla Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się problematyką strat kulturalnych ziemiaństwa i Kościoła katolickiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945. Jest autorką publikacji poświęconych pałacom i dworom w Wielkopolsce, ich wojennym losom oraz grabieży dóbr kultury Kościoła katolickiego.

W latach 1993–2000 w ramach prac dla Fundacji „Wielkopolskie Archiwum Solidarności” w Poznaniu zajmowała się gromadzeniem dokumentacji dotyczącej oporu i opozycji demokratycznej w Wielkopolsce w latach 1980–1989.

Od 2000 r. pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, od 2009 r. jego naczelnik. Zajmuje się tematyką okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 w Wielkopolsce, zwłaszcza oporem społecznym i działaniami konspiracji polskiej (szczególnie kobiet) na tym terenie. Jednocześnie bada problematykę konspiracji antykomunistycznej i podziemia zbrojnego w Wielkopolsce w latach 1945–1956. Koordynowała prace nad częścią Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego w latach 1944–1956, Warszawa-Lublin 2007 dotyczącą obszaru woj. poznańskiego. Jest współredaktorką (razem z Aleksandrą Pietrowicz) publikacji Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce 1945–1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2007; II Wydanie uzupełnione i poszerzone, Poznań 2016 r.

Współautorka wydawnictw albumowych (razem z Aleksandrą Pietrowicz) Politische Flurbereinigung. Die Vernichtung der polnischen Eliten in Groβpolen (1939–1941) – „Polityczne oczyszczanie gruntu”. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941), Poznań 2009 oraz (razem z Jackiem Kubiakiem) Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy/ Vertriebene 1939… Deportationen von polnischen Buergern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten, Poznań  2015.

Zajmowała się problematyką ofiar śmiertelnych stanu wojennego w Wielkopolsce. Pełnomocnik regionalny i autor licznych haseł i biogramów projektu badawczego Encyklopedia Solidarności na terenie woj. poznańskiego. Autorka kilkudziestu artykułów oraz współautorka kilku wystaw na temat historii najnowszej Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939–1945 (2002 r.); Wobec opresji. Zmagania o godność, wolność i sprawiedliwość (2008 r.); Zagłada wielkopolskich elit 1939–1941 (2009 r.); NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990 (2010 r.); W obronie pamięci. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r. (2011 r.); „Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa!” Protest studentów poznańskich z 13 maja 1946 r. (2011 r.). Kurator wystawy „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX w./ Europe in the family. The Polish landed gentry in the 20th century/ L’Europe en famille. La noblesse terrienne polonaise au XXesiècle” (2015 r.).

Za pracę badawczą nad problematyką utraconego dziedzictwa kulturalnego otrzymała stypendium Ministra Kultury w latach 2004 i 2007 oraz Stypendium Fundacji im. Lanckorońskich w 2006 r. W 2009 r. obroniła pracę doktorską pt. Grabież dóbr kultury z majątków polskiego ziemiaństwa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Współautorka wydawnictw albumowych (razem z Aleksandrą Pietrowicz) Politische Flurbereinigung. Die Vernichtung der polnischen Eliten in Groβpolen (1939–1941) – „Polityczne oczyszczanie gruntu”. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941), Poznań 2009 oraz (razem z Jackiem Kubiakiem) Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy pod red. i Agnieszki Łuczak, Poznań  2015. W latach 2010–2011 członek Kolegium „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”. Autorka koncepcji oraz współautorka portalu internetowego poświęconego Poznańskiemu Czerwcowi 1956 www.czerwiec56.ipn.gov.pl oraz polskiemu ziemiaństwu ziemianie.pamiec.pl

Publikacja Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945, Warszawa-Poznań 2011. otrzymała nominację do nagrody „Książka Historyczna Roku 2011” w kategorii książka naukowa oraz otrzymała nagrodę „Książka Jesieni 2011” przyznaną przez Jury Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (Biblioteka Raczyńskich, Radio Merkury, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek) „za pionierską, rzetelnie udokumentowaną pracę o metodycznie prowadzonej podczas okupacji grabieży”.

do góry