Nawigacja

Statut

STATUT INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

§ 1.

 

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „IPN", realizuje zadania określone w ustawie z dnia  18 grudnia  1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, poz. 178 i poz. 749), zwanej dalej „ustawą o IPN", ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o ujawnianiu", oraz w odrębnych przepisach.

 

§ 2.

 1. Organami IPN są:
  1. Prezes IPN;
  2. Kolegium IPN;
  3. dyrektor oddziału IPN.
 2. Zadania organów IPN określają ustawy.

§ 3.

Obsługę Kolegium IPN zapewnia Prezes IPN.

§ 4.

Prezesa IPN w czasie jego nieobecności w pracy zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca.

§ 5.

 

 1. Zastępcy Prezesa IPN wykonują zadania określone przez Prezesa IPN.
 2. Zastępcy Prezesa IPN, w zakresie powierzonym przez Prezesa IPN, sprawują nadzór nad jednostkami i komórkami organizacyjnymi  IPN.

§ 6.

 1. Dyrektor Generalny IPN, w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezesa IPN, odpowiada za organizację i funkcjonowanie  IPN.
 2. Do zadań Dyrektora Generalnego IPN należy w  szczególności:
  1. wykonywanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3;
  2. zapewnienie wykonania ustawy budżetowej w części dotyczącej IPN;
  3. wykonywanie w imieniu Prezesa IPN czynności z zakresu prawa pracy w stosunku  do pracowników IPN;
  4. gospodarowanie mieniem IPN;
  5. ​administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Prezes IPN upoważnia pracownika IPN do zastępowania Dyrektora Generalnego IPN w czasie jego nieobecności w pracy.
 4. Dyrektor Generalny IPN może w IPN wydawać zarządzenia w celu realizacji powierzonych mu zadań, w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezesa IPN.

§ 7.

Dyrektor oddziału IPN kieruje komórkami organizacyjnymi oddziału IPN w zakresie wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa IPN, Dyrektora Generalnego IPN oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 11, z wyłączeniem ust. 1 pkt 2 lit. c, a w szczególności:

 1. organizuje pracę oddziału IPN i zapewnia warunki jego działania;
 2. koordynuje działalność komórek organizacyjnych oddziału IPN oraz podległych delegatur IPN;
 3. zarządza w granicach zwykłego zarządu mieniem IPN przekazanym do oddziału IPN;
 4. wykonuje - z upoważnienia Prezesa IPN - zadania dysponenta budżetu stopnia określonego w upoważnieniu;
 5. wykonuje w imieniu Prezesa IPN, w zakresie posiadanego upoważnienia, czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników oddziału IPN oraz podległych delegatur IPN;
 6. wykonuje w imieniu Prezesa IPN, w zakresie posiadanego upoważnienia, czynności pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do pracowników oddziału IPN oraz podległych delegatur IPN.

§ 8.

 1. Prezes IPN w regulaminie organizacyjnym IPN określa szczegółową organizację jednostek i komórek organizacyjnych IPN oraz zakres ich zadań.
 2. Prezes IPN zatrudnia kierowników jednostek i komórek organizacyjnych IPN, o których mowa w § 11 ust. I , § 27 ust. I i 2, § 30 oraz § 31 ust. I , ust. 4 pkt I i ust. 5, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 3. Prezes IPN określa szczegółowe zakresy obowiązków kierowników jednostek i komórek organizacyjnych IPN, o których mowa w § 11 ust. I , § 27 ust. I oraz § 31 ust.  I.
 4. Prezes IPN może upoważnić Dyrektora Generalnego IPN oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych IPN do określania szczegółowych zakresów obowiązków podległych im pracowników.

§ 9.

Prezes IPN może powoływać koordynatorów projektów, pełnomocników lub zespoły do realizacji określonych zadań, ustalając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

§ 10.

W skład IPN wchodzą:

 1. centrala IPN;
 2. oddziały IPN wraz z podległymi delegaturami IPN.

§ 11.

 1. W skład central i IPN wchodzą:
  1. komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Prezesowi IPN w zakresie określonym w ustawach:
   1. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
   2. Biuro Lustracyjne,
   3. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
   4. Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa,
   5. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji,
   6. Biuro Edukacji Narodowej,
   7. Biuro Badań Historycznych;
  2. komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Prezesowi IPN:
   1. Biuro Prezesa,
   2. Samodzielny Wydział Komunikacji Społecznej,
   3. Samodzielna Sekcja Audytu Wewnętrznego,
   4. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  3. komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi Generalnemu IPN:
   1. Biuro Dyrektora Generalnego,
   2. Biuro Budżetu i Finansów,
   3. Biuro Ochrony,
   4. Biuro Administracyjno- Gospodarcze,
   5. Biuro  Informatyki.
 2. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 201 O r. Nr 182, poz. 1228, z poźn. zm.), podlega bezpośrednio Prezesowi IPN.

§ 12.

W skład Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wchodzą:  

 1. Wydział Nadzoru nad Śledztwami;
 2. Sekretariat Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 13.

W skład Biura Lustracyjnego wchodzą:

 1. Wydział Przygotowywania i Publikowania  Katalogów;
 2. Wydział Ewidencji Oświadczeń Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji;
 3. Wydział Przygotowywania i Nadzoru nad Postępowaniami  Lustracyjnymi;
 4. Sekretariat.

§ 14

W skład Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej  wchodzą:

 1. Wydział Informacji i Sprawdzeń;
 2. Wydział Zarządzania Zasobem Archiwalnym;
 3. Wydział Zasobów Cyfrowych;
 4. Wydział  Udostępniania;
 5. Wydział Obsługi Bieżącej;
 6. Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji  Źródeł.

§ 15.

W skład Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa wchodzą:  

 1. Wydział Upamiętnień;
 2. Wydział Opinii i Analiz.

§ 16.

W skład Biura Poszuki wań i Identyfikacji wchodzą:

 1. Wydział  Poszukiwań;
 2. Baza Materiału Genetycznego.

§ 17.

W skład Biura Edukacji Narodowej wchodzą:

 1. Wydział Edukacji Historycznej;
 2. Centrum Edukacyjne IPN;
 3. Samodzielna Sekcja Czasopisma „Pamięć.pl - Biuletyn IPN".

§ 18.

W skład Biura Badań Historycznych wchodzą:

 1. Wydział Badań Naukowych;
 2. Wydział Wydawnictw.

§ 19.

 

W skład Biura Prezesa IPN wchodzą:

 1. Wydział Obsługi Bieżącej;
 2. Samodzielna Sekcja Kontaktów Międzynarodowych;
 3. Samodzielna Sekcja Obsługi Kolegium IPN;
 4. Samodzielna Sekcja Obsługi Prawnej.

§ 20.

Samodzielna Sekcja Audytu Wewnętrznego realizuje zadania określone w przepisach prawa powszechnie  obowiązującego.

§ 21.

Zakres działania, uprawmema oraz organizację Służby Bezpieczeństwa Higieny Pracy określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 22.

W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

 1. Wydział Kadr;
 2. Wydział Organizacyjno-Prawny.

Biurem Dyrektora Generalnego kieruje bezpośrednio Dyrektor Generalny IPN.

§ 23.

 1. W skład Biura Budżetu i Finansów wchodzą:
  1. Wydział Planowania i Monitorowania Wykonania  Budżetu;
  2. Wydział Księgowości i Obsługi Finansowej.
 2. Biurem Budżetu i Finansów kieruje Dyrektor Biura Budżetu Finansów - Główny Księgowy IPN.

 

§ 24.

 

W skład Biura Ochrony wchodzą:

 1. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych;
 2. Wydział Ochrony Obiektów i Spraw Obronnych;
 3. Samodzielna Sekcja Kancelarii Tajnej;
 4. Służba Ochrony IPN;
 5. Samodzielna Sekcja do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

§ 25.

W skład Biura Administracyjno-Gospodarczego wchodzą:

 1. Wydział Zamówień Publicznych;
 2. Wydział Inwestycji;
 3. Wydział Zarządzania Nieruchomościami;
 4. Wydział Zarządzania Majątkiem Ruchomym;
 5. Wydział  Gospodarczy.

§ 26.

W skład Biura Informatyki wchodzą:

 1. Wydział  Informatyzacji;
 2. Wydział Zarządzania Siecią Teleinformatyczną i Aplikacjami.

§ 27.

 1. W skład IPN wchodzą następujące oddziały IPN:
  1. Oddział w Białymstoku;
  2. Oddział w Gdańsku;
  3. Oddział w Katowicach;
  4. Oddział w Krakowie;
  5. Oddział w Lublinie;
  6. Oddział  w Łodzi;
  7. Oddział w Poznaniu;
  8. Oddział w Rzeszowie;
  9. Oddział w Warszawie; 
  10. Oddział we Wrocławiu;
  11. Oddział w Szczecinie.
 2. Z zastrzeżeniem § 31, w skład oddziału IPN wchodzą:
  1. oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
  2. oddziałowe biuro lustracyjne;
  3. oddziałowe archiwum Instytutu Pamięci Narodowej;
  4. oddziałowe biuro upamiętniania walk i męczeństwa;
  5. oddziałowe biuro poszukiwań i identyfikacji;
  6. oddziałowe biuro edukacji narodowej;
  7. oddziałowe biuro badań historycznych;
  8. referat  prawno-organizacyjny;
  9. referat ochrony, z wyłączeniem Oddziału  IPN  w Warszawie.
 3. Terytorialny zakres działania oddziałów wymienionych w ust. I odpowiada obszarowi właściwości miejscowej odpowiednich sądów apelacyjnych, określonej w odrębnych przepisach.

§ 28.

W skład oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wchodzą: 

 1. prokuratorzy;
 2. sekretariat.

§ 29.

W skład oddziałowego biura lustracyjnego wchodzą:

 1. referat przygotowywania katalogów;
 2. referat ewidencji oświadczeń lustracyjnych, sygnalizowania i publikacji;
 3. referat przygotowywania postępowań lustracyjnych;
 4. sekretariat.

§ 30.

 1. W skład oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2, wchodzą:
  1. referat informacji i sprawdzeń;
  2. referat gromadzenia, opracowywania i obsługi magazynów;
  3. referat udostępniania.
 2. W skład Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie wchodzą: 
  1. Referat Reprografii;
  2. Referat Obsługi Czytelni;
  3. Referat Udostępniania Dokumentów do celów Naukowych i Dziennikarskich;
  4. Referat Udostępniania Dokumentów Uprawnionym Osobom Fizycznym;
  5. Referat Udostępniania Dokumentów Uprawnionym Instytucjom.

§ 31.

 1. W skład oddziałów IPN wchodzą delegatury IPN z siedzibami w następujących miastach:
  1. w Oddziale IPN w Białymstoku - Delegatura IPN w Olsztynie;
  2. w Oddziale IPN w Gdańsku - Delegatura IPN w Bydgoszczy;
  3. w Oddziale IPN w Krakowie - Delegatura IPN w Kielcach;
  4. w Oddziale IPN w Lublinie - Delegatura IPN w Radomiu;
  5. w Oddziale IPN we Wrocławiu - Delegatura IPN w Opolu;
  6. w Oddziale IPN w  Szczecinie:
   1. Delegatura IPN w Gorzowie Wielkopolskim,
   2. Delegatura IPN w Koszalinie.
 2. Naczelnik delegatury IPN podlega właściwemu dyrektorowi oddziału IPN.
 3. Delegatura   IPN  obejmuje  swoim  działaniem    obszar  określony   przez  Prezesa  IPN w porozumieniu z dyrektorem oddziału  IPN.
 4. W delegaturach IPN, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, działają:
  1. wydział archiwalny, z zastrzeżeniem ust. 5;
  2. referat śledczy.
 5. W Wydziale Archiwalnym Delegatury  IPN  w Bydgoszczy działają:
  1. Referat Informacji i Sprawdzeń;
  2. Referat Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów;
  3. Referat  Udostępniania.
do góry