Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Konferencje naukowe

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Województwo poznańskie w latach 1950–1975” – Poznań, 30 października 2019

  • Czerwiec 1956 w Poznaniu
    Czerwiec 1956 w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Województwo poznańskie w latach 1950–1975”, która odbędzie się 30 października 2019 r. w Poznaniu.

Choć powojenne dzieje Polski doczekały się już dość okazałej literatury przedmiotu, to jednak nie sposób nie zauważyć, że pewne obszary badawcze wymagają nadal znaczącego pogłębienia. Jednym z nich jest historia regionalna, rozumiana nie tylko jako suma skrupulatnie odtworzonych faktów, ale również, a może nawet przede wszystkim, jako próba zrekonstruowania całościowego obrazu życia mieszkańców przy jednoczesnym ukazaniu najważniejszych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie. W takim ujęciu na uwagę zasługuje również analiza interakcji badanego obszaru z innymi jednostkami terytorialnymi, a także z centralnym aparatem władzy. Postulowane badania wymagają przyjęcia formuły interdyscyplinarności, a zatem zaproszenia do zespołu nie tylko historyków, ale również specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, ekonomia czy politologia. Efektem końcowym tak szeroko zakrojonego projektu powinno być zestawienie wyników badań dotyczących różnych regionów naszego kraju i na ich podstawie wyciągnięcie pewnych wniosków ogólnych dotyczących poszczególnych sfer życia, tak publicznego jak i prywatnego obywateli.

Kierując się powyższymi przesłankami Oddziałowe Biuro Badań Historycznych poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza postanowiły kontynuować rozpoczęty w 2017 roku projekt „Wielkopolska w latach 1945–1956” rozszerzając jego zakres chronologiczny do 1989 roku. Pierwszą inicjatywą w tym zakresie była zorganizowana 19 października 2017 r. konferencja naukowa „Województwo Poznańskie w latach 1945–1950”, której pokłosiem będzie wydana w bieżącym roku publikacja.

W tym roku chcielibyśmy zaprosić do udziału w kolejnym spotkaniu, tym razem poświęconym okresowi 1950–1975. Do udziału w konferencji, której celem jest zrekonstruowanie wielorakich aspektów życia regionu w przywołanych latach, zapraszamy zarówno badaczy mogących zaprezentować referaty dotyczące aktualnego stanu badań, jak i tych, którzy chcieliby uzupełnić dotychczasowy stan badań o nowe ustalenia dotyczące tytułowego zagadnienia.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Życie polityczne w województwie poznańskim
  • Życie społeczne
  • Kwestie wyznaniowe w życiu regionu
  • Życie codzienne mieszkańców województwa poznańskiego
  • Sytuacja gospodarcza regionu
  • Województwo poznańskie w polityce władz centralnych

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów historyków i reprezentantów innych dziedzin humanistyki. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna (w formie „studiów i materiałów”), zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia, w miesiąc po zakończeniu konferencji, tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN. Nie pobieramy opłat konferencyjnych. Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

konrad.bialecki@ipn.gov.pl lub rafal.reczek@ipn.gov.pl.

do góry