Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności poprzez internowanie działaczy opozycji, na mocy decyzji Komendantów Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej w Gdańsku i Elblągu po wprowadzeniu stanu wojennego

Inga Budweil
Data publikacji 07.12.2017

Sygn. akt S 117.2006.Zk

W dniu 30 listopada 2017 r. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej  na przekroczeniu uprawnień i bezprawnym pozbawieniu wolności  działaczy opozycji, internowanych na podstawie decyzji wydanych przez Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku i jednego z jego zastępców oraz Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Elblągu. Jako podstawę prawną ich wydania  powoływano dekret o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji gdy ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał. W toku śledztwa ujawniono, że w ten sposób  represjonowano  332 pokrzywdzonych, a dalszych 3 usiłowano pozbawić wolności.

Śledztwo o przestępstwo z art. 231 § 1 kk i art. 189 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk – wobec śmierci ustalonych sprawców czynów, na podstawie art. 322 § 1 kpk – wobec niewykrycia sprawców niektórych czynów oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk – wobec stwierdzenia, że niektórych czynów będących przedmiotem śledztwa nie popełniono.

Dodać należy, że Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi odrębne śledztwo przeciwko innemu, żyjącemu jeszcze zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, podejrzanemu o popełnienie analogicznych czynów na szkodę kolejnych 105 pokrzywdzonych.  

Odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem dostępny jest dla stron w Sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, z siedzibą: 80-266 Gdańsk al. Grunwaldzka 216. Można go odebrać osobiście w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia w prasie lub złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia. Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione po upływie terminu jest bezskuteczne.

do góry