Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie deportacji mieszkańców Gdyni w pierwszych latach okupacji niemieckiej

Inga Budweil
Data publikacji 07.12.2017

Sygn. akt  S 22.2000.Zn

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 30 listopada  2017 r. umorzono śledztwo  w sprawie:  

zbrodni nazistowskiej i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionej przez funkcjonariuszy  najwyższych władz państwowych i policyjnych III Rzeszy oraz władz okupacyjnych  w okresie od  12 października 1939 r.   do jesieni 1942 r.  polegającej na deportacji cywilnej ludności Gdyni na terytorium Generalnego Gubernatorstwa. W wyniku tej zbrodniczej akcji wysiedlono z Miasta prawie wszystkich Polaków, łącznie nawet do około 70 000 osób. W toku postępowania ujawniono istotne okoliczności tej nieznanej zbrodni, w tym: akty prawne i dokumenty władz niemieckich regulujących i opisujących ten proceder, wykryto sprawców kierowniczych zbrodni oraz ujawniono dane części pokrzywdzonych i przesłuchano ich w charakterze świadków.

Śledztwo o przestępstwo z art. 118 a § 1 pkt 3 i § 2 pkt 2 i § 3 k.k. w zb. z art. 124 § 2 k.k zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art.  3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( Dz.U. 2016. 1575) umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.  wobec śmierci ustalonych sprawców przestępstwa, na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu tych samych osób zostało prawomocnie zakończone oraz na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. wobec niewykrycia pozostałych sprawców.

                                                  

Równocześnie informuję, że odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem dostępny jest dla stron w Sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, z siedzibą: 80-266 Gdańsk al. Grunwaldzka 216. Można go odebrać osobiście w terminie zawitym 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia w prasie lub złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia (art. 131 § 3 k.p.k.). Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 i 1b k.p.k., art. 465 § 2 k.p.k.).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione po upływie terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.).  

Gdańsk, dnia 30 listopada 2017 r.

 

do góry