Nawigacja

Komunikaty

Publiczny inwentarz archiwalny IPN uzupełniony o kolejne opisy jednostek archiwalnych

Barbara Niedzielko
Data publikacji 21.06.2017

21 czerwca 2017 r.  Instytut Pamięci Narodowej opublikował kolejne 48 tysięcy opisów teczek na swojej stronie internetowej (inwentarz.ipn.gov.pl). Publiczny inwentarz archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, udostępniany w Internecie od 31 grudnia 2012 r. (od 27 lutego 2017 r. w nowej odsłonie), zawiera aktualnie informacje o ponad 1 mln 738 tysiącach jednostek archiwalnych przechowywanych w archiwach IPN.

Inwentarz wzbogacił się o kolejne opisy akt wytworzonych (wg działów archiwum IPN) przez: cywilne organy bezpieczeństwa państwa (ponad 34 tysiące nowych rekordów), wojskowe organy bezpieczeństwa państwa (ponad 600 opisów), wojska wewnętrzne (KBW, WOP, JW MSW), cywilny wymiar sprawiedliwości (ponad 4800 nowych rekordów), Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz krajowe i zagraniczne organy i instytucje badania i ścigania zbrodni niemieckich (ponad 800 opisów), instytucje penitencjarne (ponad 1100 nowych rekordów), jednostki i administrację wojskową (blisko 1000 nowych opisów), władze okupacyjne i instytucje III Rzeszy Niemieckiej (ponad 500 opisów), wojskowy wymiar sprawiedliwości (ponad 1400 nowych opisów), instytucje państwowe i organizacje społeczne (ponad 500 nowych rekordów). Dział zbiorów archiwalnych powiększył się o ponad 1800 opisów. W ramach aktualnego uzupełnienia przybyło również ponad 400 nowych opisów akt pochodzących z archiwów osobistych i kolekcji.

Wśród ostatnio opublikowanych w Inwentarzu zwracają uwagę także opisy akt pochodzących m.in. ze zbiorów i kolekcji:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej – zbiór zawiera kopie elektroniczne akt Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej z l. 1922-1973, przechowywanych w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych (Pontificum Institutum Studiorum Ecclesiasticorum) w Rzymie, m.in. raporty polityczne ambasady, korespondencję itp. dokumentację, w znaczącej liczbie pochodzącą z czasu wojny i okresu powojennego.

Zbiór kopii cyfrowych dziennika „Nowy Świat” z lat 1920-1970 – zbiór zawiera kopie elektroniczne wydań nowojorskiego dziennika polskiego „Nowy Świat”, uzyskane z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce; w Inwentarzu opublikowano opisy pierwszej opracowanej partii dot. wydań z lat 1920-1922 (uwaga: ustalenia robocze pomiędzy IPN a IJPA, towarzyszące przekazywaniu kopii dokumentacji do zasobu archiwalnego IPN, stanowią, że każdorazowe udostępnienie w IPN kopii dokumentów z zasobu IJPA osobom spoza IPN wymaga uzyskania wcześniejszej zgody IJPA).

Zbiór kopii cyfrowych akt dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – zbiór zawiera kopie elektroniczne dokumentacji PSZ, przechowywanej w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych (Pontificum Institutum Studiorum Ecclesiasticorum) w Rzymie, przeważnie z lat 1943-1946.

Zbiór afiszy i plakatów – pochodzący z archiwum b. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (sygn. zbioru IPN GK 141), zawierający niemieckie plakaty, obwieszczenia, afisze itp. z okresu wojny, przeważnie z Generalnego Gubernatorstwa. W Inwentarzu umieszczono 396 opisów rekordów z tego zbioru.

Na uwagę zasługuje również przekazanie do Inwentarza opisów fotografii ze zbiorów b. GKNZpNP, zbioru albumów wytworzonych przez niemieckie instytucje państwowe w l. 1933-1945 oraz niemieckich wydawnictw propagandowych z lat 1933-145, znajdujących się w zespole Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej (1991-1999) w serii Fotografie (zbiory Głównej Komisji – albumy) (sygn. zbioru IPN GK 2972).

Wśród umieszczonych w Inwentarzu opisów archiwaliów znalazły się również dotyczące odnalezionej kilka lat temu we Włochach koło Warszawy kartoteki Armii Krajowej, przekazanej w marcu 2017 r. do Archiwum IPN. Jest to zbiór informacji dotyczący działalności komunistów oraz wywiadu sowieckiego podczas okupacji niemieckiej, prawdopodobnie zgromadzony przez Referat „999”, „Korweta” Komendy Głównej AK.

Wśród ogłoszonych w Inwentarzu opisów znajdują się również opisy dotyczące opracowanych akt pochodzących z likwidowanego tzw. zbioru zastrzeżonego.

Na opublikowane w Inwentarzu Archiwalnym IPN rekordy składają się – uporządkowane według działów archiwum Instytutu, obejmujących grupy aktotwórców odpowiednio do ich ustroju i zakresu działalności – opisy akt i dokumentacji wytworzonej przez m.in. organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej, cywilne organy bezpieczeństwa państwa PRL, wojskowe organy bezpieczeństwa państwa PRL, jednostki LWP i administrację wojskową, jednostki wojsk wewnętrznych (przeważnie WOP), instytucje wojskowego wymiaru sprawiedliwości (sądy i prokuratury wojskowe), instytucje penitencjarne (więzienia, areszty, ośrodki internowania), a także dokumentów uzyskanych przez Instytut z archiwów zagranicznych.

Opisy, opublikowane ostatnio w Inwentarzu, zostały przygotowane w Wydziale Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN w Warszawie (ponad 18 tysięcy opisów), w Oddziałowych Archiwach IPN w Białymstoku (ponad 2 tysiące opisów), Gdańsku (ponad 6 tysięcy), Katowicach (ponad 5 tysięcy), Krakowie (ponad 2 tysiące), Lublinie, Łodzi (ponad 5 tysięcy), Poznaniu (blisko 900 rekordów), Rzeszowie (blisko 1000 rekordów), Szczecinie (ponad 1100 rekordów), Wrocławiu (ponad 5 tysięcy), i w Delegaturach IPN w Bydgoszczy (ponad 1500 rekordów), Kielcach (ponad 1500 rekordów), Olsztynie i Radomiu.

Publikacja kolejnej transzy opisów jednostek archiwalnych przewidziana jest na jesień br.

do góry