Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Edwarda Daniła, ubiegającego się, w dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, o pełnienie funkcji publicznej radnego Rady Gminy Świerklany

Barbara Niedzielko
Data publikacji 28.03.2017

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28 listopada 2016 r. uznano, iż Edward Danił złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne o treści, iż nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa, podczas gdy materiał dowodowy zebrany w sprawie wykazał, iż wymieniony w okresie od grudnia 1985 r. do stycznia 1988 r. w sposób  świadomy i tajny współpracował z funkcjonariuszem SB, przekazując mu informacje w formie zarówno pisemnej, jak i ustnej. Za przekazywane informacje był pięciokrotnie wynagradzany przez SB w łącznej kwocie 16 000 zł.

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 „ustawy lustracyjnej”, na okres 5 lat.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, w wyniku rozpoznania apelacji pełnomocnika lustrowanego, orzeczeniem z dnia 09 marca 2017 r. utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

Katowice, 28 marca 2017 r.

prokurator Andrzej Majcher
Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Katowicach

do góry