Nawigacja

Aktualności

XII Letnia Szkoła Historii Najnowszej –10–15 września 2018 (zgłoszenia do 20 czerwca 2018)

Instytut Pamięci Narodowej organizuje już po raz dwunasty Letnią Szkołę Historii Najnowszej. Szkoła przeznaczona jest dla doktorantów, a w wyjątkowych wypadkach także studentów starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski.

W programach szkoły lat ubiegłych znalazły się wykłady wybitnych znawców historii najnowszej (m.in. prof. Antoniego Dudka, prof. Jerzego Eislera, prof. Marka Kornata, prof. Grzegorza Motyki, prof. Andrzeja Paczkowskiego, prof. Jana Żaryna), dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. związane z wykorzystaniem w pracy badawczej akt aparatu bezpieczeństwa, dotyczące fotografii jako źródła historycznego, wykorzystania źródeł „historii mówionej”, sztuki prezentacji, jak również szkolące umiejętność pisania tekstu popularnonaukowego). Program tegorocznej szkoły będzie miał podobny charakter.

Zajęcia odbędą się w dniach 10–15 września w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Lublina. Instytut Pamięci Narodowej pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty dojazdu oraz pobytu (posiłki, noclegi). Każdy z uczestników szkoły zobowiązany będzie do przygotowania i zaprezentowania ok. 20-minutowego referatu, opartego na wynikach własnych badań. Podobnie jak w latach ubiegłych referaty zaprezentowane podczas zajęć zostaną opublikowane w formie książkowej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkole prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego. Formularz wraz załącznikami należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie 20 czerwca 2018 r. na adres:

Marta Mazurkiewicz
Biuro Badań Historycznych
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

Do formularza należy załączyć:

1. Opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (do 1500 znaków)
2. Opis planowanych i/lub aktualnie prowadzonych badań (do 2500 znaków)
3. Opinię samodzielnego pracownika naukowego (promotora)
4. Proponowany tytuł wystąpienia (uzgodniony z promotorem)

Wszystkie osoby zgłaszające chęć udziału w Szkole zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu, bądź nie, do udziału w zajęciach do końca czerwca 2017 r. Osoby uczestniczące w zajęciach szkoły w latach ubiegłych mogą ponownie zgłaszać chęć uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udziela: Marta Mazurkiewicz marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

do góry