Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „»Nadzieje i rozczarowania«. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1945–1956)” – Szczecin, 21–22 listopada 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

Badania nad powojenną intelektualną formacją polskich katolików świeckich trwają już od wielu lat. Niemniej jednak jest to nadal obszar badawczy wymagający pogłębionych, naukowych dociekań. Wciąż brakuje kompleksowych biografii czołowych reprezentantów tego środowiska. Monografii nie doczekały się też np. Stowarzyszenie PAX i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne. Takich przysłowiowych luk jest oczywiście znacznie więcej. Planowana konferencja w zamyśle organizatorów z jednej strony ma stanowić okazję do prezentacji aktualnych wyników badań, z drugiej – stać się impulsem do powstania w przyszłości kolejnych prac.

Celem konferencji jest omówienie działalności, myśli politycznej i pracy studyjno-formacyjnej polskich środowisk katolików świeckich w latach 1945–1956. Chcielibyśmy również, aby przypomniane zostały postacie związane z tym środowiskiem oraz ich rola i znaczenie w kształtowaniu się powojennej inteligencji w Polsce. Nie mniej ważna pozostaje kwestia stosunku świeckiej inteligencji katolickiej do nowej władzy i zachodzących w kraju przemian społeczno-politycznych oraz – z drugiej strony – represje stosowane przez komunistów wobec tego środowiska.

Interesują nas m.in. następujące pola badawcze:

 • biografistyka;
 • główne ośrodki kształtowania się myśli i poglądów katolików świeckich;
 • prasa reprezentująca poglądy katolików świeckich;
 • oblicze ideowo-polityczne środowisk katolików świeckich (projekty, programy, koncepcje, świat idei, środowiskowe spory);
 • wpływy europejskie (np. francuskie) na oblicze ideowe rodzimych środowisk katolików świeckich i ich recepcja na rodzimym gruncie;
 • katolicy świeccy wobec przemian zachodzących w Kościele powszechnym;
 • katolicy świeccy wobec polityki Watykanu;
 • katolicy świeccy wobec polskiego Kościoła (np. współpraca z Episkopatem, relacje z poszczególnymi hierarchami);
 • katolicy świeccy wobec nowej władzy i przemian politycznych, społecznych i gospodarczych w kraju;
 • rola katolików świeckich w kształtowaniu kultury narodowej (np. literatury, teatru, sztuki);
 • młode pokolenie katolików świeckich (stopień zorganizowania, świat idei, stosunek do władzy, etc.);
 • próby budowy stronnictwa politycznego o profilu chrześcijańsko-demokratycznym;
 • relacje łączące polskie środowiska katolików świeckich z podobnymi działającymi w Europie, Ameryce Łacińskiej, itp.;
 • relacje łączące polskie środowiska katolików świeckich z polską emigracją polityczną;
 • aparat bezpieczeństwa i władze PRL wobec środowisk katolików świeckich.

Pozostajemy otwarci również na propozycje wystąpień wykraczające poza nakreślone wyżej obszary, ale związane z tematem przewodnim konferencji. Nasze zaproszenie kierujemy nie tylko do historyków, ale również do politologów, filozofów, literaturoznawców, kulturoznawców, socjologów, prawników i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy w swoich badaniach podejmują tytułową problematykę.

W kolejnych latach (w 2019 r. i 2020 r.) planujemy organizację dwóch następnych spotkań konferencyjnych, poświęconych katolikom świeckim w PRL (w latach 1956–1980 i 1980–1989). Plonem każdego z nich będzie recenzowana publikacja w formie tomu studiów. Prelegenci będą zatem zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom spoza IPN zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja odbędzie się w Szczecininie w dniach 21–22 listopada 2018 r. Program konferencji zostanie ustalony do 30 kwietnia 2018 r.

Planowana konferencja odbędzie się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.


Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów:
dr Michał Siedziako, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie: michal.siedziako@ipn.gov.pl; tel. (91) 31 29 415
dr hab. prof. US Tomasz Sikorski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego: t.sikorski@poczta.fm.

do góry