Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Józef Piłsudski (1867–1935) – idea, tradycja, nawiązania” – Łódź, 6-7 grudnia 2017

 • 1 strona zaproszenia

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Józef Piłsudski (1867–1935) – idea, tradycja, nawiązania”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2017 r. w Łodzi.

Zbliżająca się 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego i setna rocznica odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą dają okazję do podjęcia wysiłków badawczych mających popularyzować oraz poszerzać stan wiedzy na temat wydarzeń, które doprowadziły do powrotu Polski na polityczną mapę Europy. W zamyśle organizatorów konferencji działalność Marszałka stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad szeroko pojętą myślą polityczną i tradycją piłsudczykowską, obecnymi w życiu Polaków także obecnie. Istotne jest zwłaszcza zobrazowanie wpływu środowisk skupionych wokół Piłsudskiego oraz odwołujących się do ich tradycji na losy narodu polskiego w XX stuleciu. Dogłębnej analizy wymagają wciąż zagadnienia dotyczące koncepcji funkcjonowania państwa (kryzys systemu parlamentarnego, tworzenie podwalin autorytaryzmu) i pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym (m.in. kwestia budowy bloku państwa oddzielającego Niemcy od Rosji/Związku Sowieckiego) oraz wizja – nigdy niezrealizowana – odbudowy Polski po zakończeniu II wojny światowej.

Warte prześledzenia są również jednostkowe i zbiorowe losy przedstawicieli obozu sanacyjnego po 1939 r. W kraju narażeni byli na fizyczną zagładę pod niemiecką i sowiecką okupacją, a następnie poddawani brutalnym represjom przez aparat bezpieczeństwa państwa i piętnowani jako osoby odpowiedzialne za upadek polskiej państwowości w 1939 r. (vide dekret z 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego). Niesprzyjające dla sanatorów były także realia emigracyjne, gdzie w trudnej sytuacji materialnej i niekorzystnych warunkach politycznych walczyli o zachowanie dziedzictwa, któremu pragnęli pozostać wierni. Okoliczności te nie doprowadziły do przekreślenia piłsudczykowskich tradycji, a ich konsekwentne zohydzanie przez komunistyczne władze umocniły wręcz kult Piłsudskiego, traktowanego jako personifikacja niepodległościowych dążeń Polaków. Nie bez przypadku więc przedstawiciele opozycji politycznej w PRL odwoływali się do dorobku i symboliki piłsudczykowskiej, wypełniając rolę strażników pamięci, którą dziś kontynuuje szereg organizacji skupiających entuzjastów historii i osoby zaangażowane w kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia.

Nakreślone powyżej zagadnienia były już tematami szeregu opracowań, pozostaje wciąż jednak interesującym polem badawczym.

miejsce konferencji: sala konferencyjna hotelu Novotel w Łodzi, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11a

Program

6 grudnia

10.00–10.30 – otwarcie konferencji

10.30–12.30

Sesja I (plenarna): Myśl piłsudczykowska wobec wyzwań polityki wewnętrznej i zagranicznej (1918–1939)

 • prof. dr hab. Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie/Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego

 • prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Józef Piłsudski i parlamentaryzm. W kręgu faktów i mitów

 • prof. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego – od konfrontacji do doktryny równowagi

 • dr hab. prof. UŁ Dariusz Jeziorny (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)

Odbiór polityki »równej odległości« Józefa Piłsudskiego (1932–1935) przez zagraniczne czynniki rządowe

Dyskusja

12.30–13.00 – przerwa

13.00–14.30

Panel I: Koncepcje i realizacja polityki narodowościowej obozu rządzącego (1926–1939)

 • mgr Artur Brożyniak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie)

Kwestia ukraińska w polityce

 • dr Oleh Savchuk (Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny)

Polityka ukraińska Józefa Piłsudskiego na Wołyniu

 • mgr Pavel Ablamski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

Polityka narodowościowa obozu piłsudczykowskiego na Polesiu – założenia, realizacja, efekty

13.00–14.30

Panel II: Piłsudczycy wobec zagadnień międzynarodowych lat międzywojennych

 • dr hab. Krzysztof Kania (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Polityka zagraniczna Polski (1926–1939)

 • dr Wojciech Wichert (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie)

Polityka Józefa Piłsudskiego wobec Niemiec (1926–1935)

 • dr Sebastian Pilarski (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi)

Miejsce Czechosłowacji w koncepcjach politycznych piłsudczyków (1918–1939)

14.30–15.30 – przerwa

15.30–17.00

Sesja II (plenarna): Piłsudczycy wobec zagadnień politycznych i gospodarczych okresu międzywojennego

 • dr Ryszard Ziobroń ( Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie)

Czy obóz był? Refleksje nad postawami wybranych osobowości piłsudczykowskich po śmierci Komendanta

 • dr hab. Piotr Okulewicz (Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Między młotem a kowadłem. Walka wielkopolskich sanatorów o zdobycie zaufania wyborców (1926–1935)

 • dr Małgorzata Łapa (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)

Piłsudczykowska myśl gospodarcza. Wizja własna czy zapożyczenie?

Dyskusja

17.00–17.15 – przerwa

17.15–18.45

Sesja III (plenarna): Postać Józefa Piłsudskiego w działalności organizacji społecznych II Rzeczypospolitej

 • dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz ()

Związek Harcerstwa Polskiego (1918–1939) wobec osoby i kultu Józefa Piłsudskiego

 • dr hab. Grzegorz Zackiewicz (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku)

Wizerunek Józefa Piłsudskiego w propagandzie Związku Związków Zawodowych (1931–1939)

 • dr Tadeusz Z. Bogalecki (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi)

Działalność stowarzyszeń byłych legionistów polskich w regionie łódzkim (1918–1939)

Dyskusja

7 grudnia

10.00–12.00

Sesja IV (plenarna): Piłsudczycy na emigracji

 • dr hab. prof. UŁ Jacek Pietrzak (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)

Tułacza odyseja. Losy i działalność piłsudczyków na Bliskim Wschodzie (1940–1947)

 • prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego)

Piłsudczycy w Wielkiej Brytanii wobec wydarzeń w kraju (1945–1956)

 • dr Małgorzata Ptasińska (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie/Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Jerzy Giedroyc i Józef Piłsudski

 • dr Maria Magdalena Kapuścińska (Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce)

Piłsudczana w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Dyskusja

12.00–12.30 – przerwa

12.30–14.30

Panel III: Realizatorzy i spadkobiercy myśli piłsudczykowskiej

 • dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie)

Światopogląd Józefa Piłsudskiego popularyzowany w oddziałach Ochotniczej Legii Kobiet (1918–1922)

 • dr Krzysztof Langowski (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie)

Wacław Jędrzejewicz depozytariuszem myśli i idei Józefa Piłsudskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

 • dr Paweł Gotowiecki (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim)

Życie, działalność i myśl polityczna Kazimierza Okulicza (1890–1981)

 • mgr Łukasz Dryblak (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

Jerzy Niezbrzycki (Ryszard Wraga) jako znawca Rosji i kontynuator myśli Józefa Piłsudskiego

Dyskusja

12.30–14.30

Panel IV: Józef Piłsudski w pamięci indywidualnej i zbiorowej w II Rzeczypospolitej

 • dr hab. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

Wymiar sprawiedliwości II Rzeczypospolitej wobec form i metod upamiętniania postaci Józefa Piłsudskiego (1935–1939)

 • dr Karol Siemaszko (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Ochrona dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w świetle przepisów prawa karnego w okresie II Rzeczypospolitej i współcześnie

 • dr Mariusz Kolmasiak (Związek Piłsudczyków RP TPJP Oddział w Częstochowie)

Świątynia wielkości” – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (1935–1939)

 • mgr Katarzyna Kraska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi)

Nutą pokrzepienia, czyli Józef Piłsudski w utworach muzycznych

Dyskusja

14.30–15.30 – przerwa

15.30–17.30

Sesja V (plenarna): Miejsce tradycji piłsudczykowskiej w PRL i III RP

 • dr hab. prof. UŁ Krzysztof Lesiakowski (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)

Upamiętnianie działalności Józefa Piłsudskiego przez środowiska niezależne w Łodzi u schyłku PRL

 • Stanisław Świerkowski (Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi)

Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi – powstanie i działalność

 • mgr Dariusz Nowiński (Związek Strzelecki Oddział w Łodzi)

Związki Strzeleckie jako spadkobiercy tradycji piłsudczykowskiej (1988–2017)

 • mgr Dariusz Jakóbek (Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi)

Wprowadzenie i prezentacja filmu rysunkowego „Marszałek Piłsudski”

Dyskusja

17.30–18.00 – podsumowanie i zakończenie konferencji

do góry