Nawigacja

Kontakt

REDAKCJA I KONTAKT

dr Jerzy Bednarek „ width=

dr Jerzy Bednarek – redaktor naczelny, absolwent historii na Uniwersytecie Łódzkim, zastępca naczelnika archiwum Oddziału IPN w Łodzi. Specjalizuje się w badaniach dotyczących dziejów polskiej Wielkiej Emigracji w XIX w., powojennej konspiracji antykomunistycznej, historii służb specjalnych, zagadnień archiwistyki. Jest członkiem polsko-ukraińskiej grupy roboczej opracowującej serię wydawniczą „Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”, członkiem kolegium recenzentów periodyku „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, członkiem Rady Naukowej serii „Symposia Archivistica”. Jest autorem i współredaktorem m.in. publikacji: Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 roku na łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848, Toruń 2003; W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Toruń 2006; Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), Warszawa 2009. 

Kontakt: jerzy.bednarek@ipn.gov.pl

dr Paweł Perzyna

dr Paweł Perzyna – sekretarz redakcji, absolwent historii na Uniwersytecie Łódzkim, naczelnik archiwum Oddziału IPN w Łodzi, w latach 1992-2000 pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach z zakresu archiwistyki oraz najnowszej historii Polski. Autor artykułów publikowanych w „Roczniku Łódzkim”, „Archeionie”, „Archiwiście Polskim” i „Przeglądzie Archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej”, współredaktor m.in. prac: Jarocin w obiektywie bezpieki (Warszawa 2004), W Kręgu teczek. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Łódź-Toruń 2006); członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Symposia Archivistica”. 

Kontakt: pawel.perzyna@ipn.gov.pl

dr hab. Tomasz Balbus

dr hab. Tomasz Balbus, absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim, profesor w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w latach 2006-2015 naczelnik archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu. Specjalizuje się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie historii podziemia niepodległościowego oraz działalności komunistycznych służb specjalnych. Autor i współautor kilkunastu monografii, biografii i edycji źródłowych, w tym m.in. Konspiracja dolnośląska AK-WiN. Leksykon (2000); „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy roku 1944 (2005); „Korab”. Wilniuk klasyczny. Dr. Roman Korab-Żebryk (1916-2004.) Biografia Wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku) (Wrocław 2012). Członek redakcji „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. 

Kontakt: tomasz.balbus@ipn.gov.pl

dr Rafał Leśkiewicz

dr Rafał Leśkiewicz, absolwent historii i archiwistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, dyrektor archiwum IPN. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, m.in. prac: Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946-1955). Organizacja, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze (Warszawa-Poznań 2009); Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Stan na dzień 31 grudnia 2008 r. (Warszawa 2009); Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944-1990). Zbiór studiów (Warszawa 2013). Przewodniczący polskiego składu grupy roboczej publikującej tomy źródłowe w serii „Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”, członek redakcji czasopism: „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” oraz „Grot. Zeszyty poświęcone historii wojska i walk o niepodległość”; członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Symposia Archivistica”. 

Kontakt: rafal.leskiewicz@ipn.gov.pl

dr Bartłomiej Noszczak

dr Bartłomiej Noszczak, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Biura Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Warszawie. Specjalizuje się w historii najnowszej Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej dziejów Kościoła katolickiego po 1945 r., polityki wyznaniowej PRL, zjawisk antykomunistycznej opozycji i oporu społecznego. Autor kilku monografii naukowych, redaktor prac zbiorowych i tomów pokonferencyjnych, edytor źródeł historycznych. Ostatnio wydał pracę Etos gniewu. Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Warszawie (1944-1989) (Warszawa 2015). 

Kontakt: bartlomiej.noszczak@ipn.gov.pl

Rafał Dyrcz

Rafał Dyrcz, absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, naczelnik archiwum Oddziału IPN w Krakowie. Prowadzi badania naukowe nad działaniami komunistycznych służb wobec żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, duchowieństwa katolickiego, podziemia niepodległościowego, specjalizuje się także w problematyce przemian religijnych świata rzymskiego u schyłku antyku. Jest zastępcą przewodniczącego kolegium wydawniczego serii „Raporty bezpieki”. Publikował m.in. na łamach „Vox Patrum”, „Meandra”, „Nowego Filomaty”, „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”, „Zeszytów Historycznych WiN-u”, współautor prac: Informator o zasobie historycznym krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (Kraków2008), Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB (Kraków 2009). 

Kontakt: rafal.dyrcz@ipn.gov.pl

do góry