Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Portale edukacyjne IPN

Data publikacji: 2008-09-26 12:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

www.ppp.ipn.gov.pl

 
 

Na portalu www.ppp.ipn.gov.pl można znaleźć materiały poświęcone historii Polskiego Państwa Podziemnego, w tym: rys historyczny, Testament Polskiego Państwa Podziemnego, sylwetki przywódców, relacje świadków, filmy z wypowiedziami historyków na temat Polskiego Państwa Podziemnego oraz zapisy konferencji naukowych. W osobnym dziale wyodrębniono zagadnienia związane z aresztowaniem przez NKWD przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, które miało miejsce 27 i 28 marca 1945 r. Na portalu znalazł się także dział „Edukacja”, w którym zamieszczono propozycje dla szkół, a wśród nich przygotowaną do samodzielnego wydrukowania wystawę „Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego”, informacje o innych wystawach IPN, propozycję scenariusza szkolnej uroczystości, a także wykaz literatury, z której można czerpać dodatkowe informacje.

  

 www.inka.ipn.gov.pl

 
Zdjęcie „Inki” 

Portal edukacyjny o Danucie Siedzikównie, „Ince”

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 1946 r. została skazana na dwukrotną karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Czekając na wykonanie wyroku, z więzienia karno-śledczego przy ul. Kurkowej w Gdańsku przekazała krewnym gryps: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Wyrok na niespełna osiemnastoletniej „Ince” wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Według relacji przymusowego świadka egzekucji, ks. Mariana Prusaka, ostatnie słowa „Inki” to: „Niech żyje Polska! Niech żyje »Łupaszko«!”.

Znajdziemy tu biografię bohaterskiej sanitariuszki, tekst o 5. Wileńskiej Brygadzie AK, a także zdjęcia i dokumenty.

  

www.polskiepodziemie.pl

 
  Strona www.polskiepodziemie.pl zawiera ogromny zbiór fotografii i dokumentów, które w przystępny sposób ukazują istotę Polski podziemnej. Uzupełnieniem tych materiałów są teksty historyków z lubelskiego oddziału IPN, zawierające informacje o sensie i działaniu powojennego podziemia, a także o metodach jego zwalczania przez komunistyczny aparat represji. Strona jest kontynuacją powstałego w 2008 roku, a wznowionego w 2013 r. albumu „Zaplute karły reakcji…”. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956. Dostępna jest również w wersji mobilnej.
  

www.oblawaaugustowska.pl

 
 

Obława Augustowska to największa powojenna zbrodnia na Polakach dokonana przez Sowietów. 592 osoby związane z polskim podziemiem akowskim na tym terenie wywieziono w nieznanym kierunku i zamordowano. Na portalu www.oblawaaugustowska.pl można znaleźć wyniki dotychczasowych badań naukowych nad przebiegiem Obławy, listy ofiar, ich zdjęcia, filmy, mapy, a także informacje o stanie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Portal przygotowany został przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku.

www.wilczetropy.ipn.gov.pl

 
  
wilcze tropy Wilczetropy.ipn.gov.pl to portal o Mazowszu i Podlasiu w ogniu w latach 1944-1956. Tamtejsze powojenne podziemie niepodległościowe było kontynuacją działalności niepodległościowej z okresu okupacji niemieckiej i naturalną konsekwencją wyborów, jakich dziesiątki tysięcy konspiratorów dokonało na początku wojny. Na portalu chcemy przedstawić ich losy, a także nasze propozycje edukacyjne; publikacje, mapy, teksty piosenek i trasy rajdów historycznych.

www.poszukiwania.ipn.gov.pl

 
poszukiwania.ipn.gov.pl  W latach 1944–1956 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło ponad pięćdziesiąt tysięcy osób, straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, zabitych w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Znaczną część ofiar stanowili żołnierze podziemia niepodległościowego. Ich ciała grzebano w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach; na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu bezpieczeństwa, w lasach i na poligonach wojskowych.
Portal http://poszukiwania.ipn.gov.pl dotyczy poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956. Zawiera informacje o ich ekshumacjach i identyfikacjach na podstawie badań DNA. 

www.zbrodniawolynska.pl

 
screen Portal uruchomiony w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej www.zbrodniawolynska.pl został przygotowany w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej www.wolynskyjzloczyn.eu i angielskiej www.volhyniamassacre.eu. Zawiera podstawowe informacje na temat zbrodni wołyńskiej, kalendarium, relacje świadków, informacje o śledztwach prowadzonych przez prokuratorów IPN-KŚZpNP, materiał zdjęciowy oraz czytelnię, w której można znaleźć publikacje na temat zbrodni.  
 

www.truthaboutcamps.eu

 
Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce.
Witryna edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej, dostępna w wersji polskiej, angielskiej i bułgarskiej, przedstawia podstawowe informacje o obozach zagłady i obozach koncentracyjnych utworzonych przez III Rzeszę Niemiecką na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej. Gdy w światowych mediach pojawiają się krzywdzące określenia, przypisujące zorganizowanie tych obozów narodom okupowanym, przypominamy, że jedyną i pełną odpowiedzialność za stworzenie „fabryk śmierci” ponoszą Niemcy. Chcemy, by tragedia ofiar na zawsze była przestrogą przed nieludzkim systemem totalitarnych dyktatur.”  

www.martyrologiawsipolskich.pl

 
Portal martyrlogiawsipolskich.pl to wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Wsi Kieleckiej. Portal powstał w ramach prac nad rozbudową i modernizacją istniejącego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie i przybliża założenia merytoryczne i architektoniczne nowego budynku ekspozycyjnego. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie tragicznych dziejów polskiej wsi w okresie II wojny światowej pod dwiema okupacjami. W poszczególnym modułach zaprezentowano wszelkie formy represji jakim wieś podlegała w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych ziem polskich, w tym Kresów Wschodnich i ziem wcielonych do III Rzeszy. Portal zawiera bogactwo materiału ikonograficznego, źródłowego i dokumentacyjnego, w tym archiwalne - niezwykle wymowne filmy i audycje radiowe, dostępne obecnie w nowoczesnej formie dla każdego odwiedzającego stronę www.martyrologiawsipolskich.pl

www.okulicki.ipn.gov.pl

 
Portal edukacyjny o jednym z najwybitniejszych oficerów Wojska Polskiego – generale Leopoldzie Okulickim, kawalerze orderu Virtuti Militari, przyznanego za czyny bojowe podczas odpierania ofensywy bolszewickiej wiosną 1920 r., przede wszystkim zaś ostatnim dowódcy największej podziemnej armii – Armii Krajowej.
Generał Okulicki (1898–1946) całe swoje dorosłe życie spędził w mundurze. W 1913 roku jako piętnastoletni chłopiec wstąpił do Związku Strzeleckiego i od tej chwili aż do śmierci w sowieckim więzieniu wiązał swój los z walką o Polskę. Bronił Warszawy w 1939 roku, współorganizował konspirację. Przyszło mu pełnić funkcję Komendanta Armii Krajowej jako ostatniemu. Wydał rozkaz rozwiązujący AK i zwalniający żołnierzy z przysięgi. Nie ziściły się jego marzenia o wolnej i nieokupowanej Polsce – był jednym z Szesnastu, którzy zaufali sowieckiemu generałowi Sierowowi i przyjęli zaproszenie na rozmowy polityczne. Ich finałem był proces w Moskwie i śmierć w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach.

www.czerwiec76.ipn.gov.pl

 
25 czerwca 1976 r. w odpowiedzi na drastyczną podwyżkę cen wielu artykułów żywnościowych w conajmniej 90 zakładach przemysłowych na terenie 24 województw rozpoczęły się protesty, w których uczestniczyło 70–80 tys. osób.  W Radomiu, Ursusie i Płocku ludzie wyszli na ulice, doszło do starć z milicją. Podwyżkę tego samego dnia zawieszono i protesty wygasły, jednak ekipa Gierka zastosowała wobec uczestników i przypadkowych osób brutalne represje. Kryzys polityczno-społeczny w kraju zwiastował załamanie gospodarcze, a akcja pomocy represjonowanym za udział w proteście była katalizatorem formowania nowej, działającej jawnie, opozycji demokratycznej.  Wydarzeniom Czerwca '76, poświęcony jest portal www.czerwiec76.ipn.gov.pl. Zawiera rys historyczny „w pigułce”, szczegółowe kalendaria wydarzeń, teksty o represjach i pomocy represjonowanym, galerię zdjęć i notacje, bibliografię prac IPN związanych z tematem, a także quiz sprawdzający wiedzę.

www.zyciezazycie.pl

 

Portal www.zyciezazycie.pl stawia sobie za cel upamiętnienie tych wszystkich obywateli II RP, którzy w czasie II wojny światowej byli represjonowani przez okupanta niemieckiego za pomoc eksterminowanej ludności żydowskiej.
Nie zapomina także o innych pomagających – przede wszystkim tych uhonorowanych za swe zasługi. W miarę możliwości mówić będzie także o najcichszych spośród bohaterów, których imiona pozostają wciąż mało znane lub nie są znane opinii publicznej.
Jest on częścią realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury projektu „Życie za Życie”, który ma upowszechnić wiedzę o Polakach narażających życie własne i swoich bliskich dla pomagania Żydom.

www.grudzien70.ipn.gov.pl

 
Portal www.grudzien70.ipn.gov.pl został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji czterdziestej rocznicy Grudnia '70. W podzielonej na działy – historia, ofiary, galerie, czytelnia, kalendarium, dokumenty i multimedia – wirtualnej przestrzeni zawartych zostało bardzo wiele materiałów opisujących grudniową rewoltę. Szczególną uwagę zwracają autentyczne zdjęcia filmowe pokazujące determinację robotników i ogrom siły użytej przez komunistów. Zaprezentowane dokumenty jasno wskazują, że władza spodziewała się protestów. W szkicu „Grudzień 1970” profesor Jerzy Eisler zwraca uwagę, że obok wydarzeń na ulicach Wybrzeża, w Warszawie realizowany był scenariusz obalenia szefa partii Władysława Gomułki. Słynną „Balladę o Janku Wiśniewskim” na portalu śpiewa w zupełnie nowy sposób Kazik Staszewski.

www.czerwiec56.ipn.gov.pl

Poznański Czerwiec, jako pierwszy bunt robotników w PRL, był wydarzeniem o randze ogólnopolskiej, pierwszym z tzw. „polskich miesięcy”. Portal, przygotowany przez poznański oddział IPN we współpracy z centralą w Warszawie, zawiera mnóstwo ciekawych materiałów dokumentujących wydarzenia Czerwca. Najlepiej zacząć od obejrzenia filmu na stronie głównej, który stanowi tzw. historię w pigułce – bogaty materiał zdjęciowy w skrócie prezentuje, co działo się w Poznaniu w 1956 roku. Portal zawiera również unikatowe materiały dźwiękowe: słuchowiska, audycje z Radia Wolna Europa oraz Radia Merkury. Nie zabrakło szczegółowych informacji na temat ofiar Poznańskiego Czerwca oraz represji wobec zbuntowanego miasta. W fotogalerii obejrzeć można dokumentację zdjęciową tamtych wydarzeń, a w czytelni sprawdzić bibliografię opisującą rok 1956 oraz zapoznać się z publikacjami umieszczonymi w formacie PDF. Unikatowe fotografie Jana Kołodziejskiego dokumentują walkę o pamięć Czerwca: budowę pomnika i manifestacje w okresie stanu wojennego.

www.1wrzesnia39.pl     www.17wrzesnia39.pl

Tematem portalu jest Wrzesień '39. Można tu znaleźć kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, kalendarium kampanii wrześniowej na ziemiach polskich, krótką historię syntetyczną, wybór dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć, fragmenty filmów, można także zagrać w grę tematycznie związaną z kampanią polską. Celem portalu jest uwypuklenie faktu, że II wojna światowa rozpoczęła się w Polsce, i ukazanie międzynarodowej opinii publicznej ogromu polskich ofiar poniesionych nie tylko podczas kampanii wrześniowej, ale także w okresie całej II wojny światowej.  

www.rok1989.pl

 
Portal poświęcony wydarzeniom roku 1989 – w 20 rocznicę upadku systemu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowej. Celem portalu jest przedstawienie roli Polski w wydarzeniach 1989 r. na tle innych państw regionu. Można tu znaleźć kalendaria wydarzeń 1989 w Polsce i innych krajach byłego bloku sowieckiego, krótką historię syntetyczną, wybór dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć, fragmenty filmów itd. Informacje opracowano w kilku wersjach językowych.

www.kultura-niezalezna.pl

 
www.kultura-niezalezna.pl – jest portalem Roku Kultury Niezależnej, którego obchody zainaugurował na przełomie maja i czerwca 2009 r. Instytut Pamięci Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie społeczeństwu skali niezależnych działań w sferze kultury, podejmowanych w dekadzie lat 80., oraz ukazanie – szczególnie młodemu pokoleniu – roli, jaką kultura niezależna odegrała w kształtowaniu postaw czy dokonywaniu wyborów w komunistycznej rzeczywistości. RKN ma formę cyklu imprez, organizowanych w całej Polsce od maja 2009 do czerwca 2010 przez poszczególne oddziały IPN we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pokolenie” i innymi organizacjami skupiającymi środowiska niezależne lat osiemdziesiątych. W ramach imprez (wystawy, sesje i konferencje, koncerty, spektakle teatralne itp.) przypominane są poszczególne dziedziny niezależnej działalności kulturalnej, takie jak teatr, film, muzyka, literatura, sztuki plastyczne

www.korbonski.ipn.gov.pl

 
Portal przypominający sylwetkę i dokonania Stefana Korbońskiego – adwokata, działacza państwowego, jednego z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego okresu okupacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego lat 1945–1947, autora niezwykle poczytnych książek o polskiej konspiracji i okresie powojennym. Był ważną postacią życia politycznego i państwowego Polski do 1947 roku, ważnym uczestnikiem życia politycznego na emigracyjnym wygnaniu, wreszcie postacią symboliczną dla środowisk konspiracji „solidarnościowej” lat 80. Korboński reprezentował pokolenie, któremu przyszło walczyć o niepodległą i demokratyczną Polskę przez całe życie, i które za tę walkę zapłaciło cenę niezwykle wysoką. Jego książki, m.in. W imieniu Rzeczypospolitej, W imieniu Kremla, W imieniu Polski walczącej czy Polskie Państwo Podziemne stały się bestsellerami i odegrały wielką rolę społeczną po ich publikacji w „drugim obiegu” w Polsce w latach 80.

xj.popieluszko.pl

 
Portal poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce opowiada historię jego życia poprzez wirtualną wędrówkę po jego pokoju. Został on pomyślany w ten sposób, by nawiązywał do rzeczywistych pomieszczeń, w których żył i pracował ks. Jerzy. W wirtualnym pokoju znajdują się także przedmioty symbolizujące kolejne etapy życia kapłana – jak np. czapka żołnierska, będąca odniesieniem do lat służby wojskowej kleryka Popiełuszki.
Na portalu oprócz biogramu księdza zamieszczone są relacje, dokumenty, galerie zdjęć. Na portalu znajduje się również mapa z miejscami działalności ks. Jerzego. Internauci mogą zapoznać się także z homiliami księdza Jerzego, wygłaszanymi podczas mszy św. za Ojczyznę, odprawianych w warszawskim kościele pw. św. Stanisława Kostki. Kazania zostały zamieszczone zarówno w formie tekstu, jak i autentycznych nagrań. Do dyspozycji zainteresowanych są także materiały edukacyjne (w tym scenariusze lekcji), przybliżające postać i działalność ks. Jerzego Popiełuszki

www.sierpien1980.pl

 

31 sierpnia 1980 roku narodziła się „Solidarność”. Przyniosła nadzieję Polsce i światu. Ziściła się ona po latach walki, gdy Polacy i inne narody zdławione przez komunizm odzyskały niepodległość, zaś każdy z nas – wolność.
Porozumienia Sierpniowe i powstanie NSZZ „Solidarność” były jednym z najważniejszych momentów na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości i upadku systemu komunistycznego w Europie.
Nieznane dokumenty Służby Bezpieczeństwa, galerie zdjęć z narodzin i karnawału „Solidarności”, fragmenty filmów, relacje uczestników tamtych dni, kalendarium wydarzeń – oraz wiele innych ciekawych materiałów można znaleźć na kolejnym portalu historyczno-edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej.

www.marzec1968.pl

Portal zawiera kompendium wiedzy na temat wydarzeń marca 1968 roku. To historia pokazana w nowoczesnej formie. Krótkie teksty historyczne, dużo nieznanych zdjęć, filmy operacyjne Służby Bezpieczeństwa i fragmenty ścieżki dźwiękowej z „Dziadów” Kazimierza Dejmka to niektóre z elementów portalu. Dla bardziej zainteresowanych tematyką wydarzeń marcowych w dziale „czytelnia” wydawnictwa IPN w całości.
To portal skierowany głównie do ludzi młodych, którzy na temat wydarzeń sprzed 40 lat wiedzą niewiele lub wręcz nie wiedzą nic. Ważnym elementem portalu jest pokazanie zasięgu wydarzeń marcowych. O wydarzeniach tych należy mówić w skali całego kraju, i to nie tylko w miastach, gdzie były duże ośrodki akademickie, jak Lublin, Wrocław, Poznań czy Kraków – zamieszki przeciw władzy wybuchały również w Radomiu, Legnicy czy Bielsku-Białej. 

www.13grudnia81.pl

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie – izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy, inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie.
Nie zamiera szeroka społeczna dyskusja, odnosząca się przede wszystkim do zagadnienia, czy wprowadzenie stanu wojennego i związane z nim zbrodnie mogą być w jakikolwiek sposób usprawiedliwione. Trwa spór o to, czy Polska była w 1981 r. zagrożona przez interwencję wojsk Układu Warszawskiego. Instytut Pamięci Narodowej pragnie ułatwić tę debatę, zamieszczając na tej stronie podane w przystępnej formie podstawowe fakty, chronologię wydarzeń, relacje świadków, a także umożliwiając zapoznanie się z publikacjami naukowymi i filmami dokumentalnymi. 

www.pilecki.ipn.gov.pl

Portal edukacyjny Instytutu poświęcony „ochotnikowi do Auschwitz” rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. To nie tylko historia jednego z najodważniejszych ludzi ruchu oporu w II wojnie światowej, to także Pilecki nieznany – malarz, poeta. Historia pokazana w nowoczesnej, atrakcyjnej formie znalazła się „w sieci” w 60. rocznicę mordu, dokonanego na rotmistrzu Pileckim przez komunistyczny sąd. 

www.slady.ipn.gov.pl

IPN prowadzi w całej Polsce program „Śladami zbrodni”, którego celem jest zachowanie i upublicznienie wiedzy o „śladach zbrodni” komunistycznego aparatu represji z lat 1944–1989, udokumentowaniu tego, czego nie zniszczyła powszechna dotąd obojętność. Program zakłada sporządzenie dokumentacji fotograficznej, filmowej obiektów wykorzystywanych przez „bezpiekę” – tj. siedzib urzędów bezpieczeństwa (powiatowych i wojewódzkich), aresztów, więzień, zidentyfikowanych miejsc zbrodni popełnionych przez: funkcjonariuszy UBP, Informację Wojskową, MO, KBW, ORMO, agenturę resortu bezpieczeństwa, ludowe WP. Do udziału w programie „śladami zbrodni” zapraszamy wszystkich zainteresowanych zachowaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski. 

Historia tworzy naszą tożsamość

centrala