Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Katalogi

Data publikacji: 2007-09-25 13:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:
  Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi
  W związku z art. 22 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r., nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi katalog.bip.ipn.gov.pl  o osoby pełniące aktualnie funkcje
  - sekretarzy i podsekretarzy stanu (art. 22 p 17) (51 osób)
  - prokuratorów m.in.: IPN-KŚZpNP, Prokuratury Wojskowej, Prokuratury Apelacyjnej (20 osób).

  Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło również katalogi:

  - osób rozpracowywanych przez organa bezpieczeństwa PRL (art. 52 a p 7 ustawy o IPN) – o 526 osoby
  - funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL – o 1249 funkcjonariuszy oraz o 512 osób pełniących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe w PRL.
   Dnia 19.03.2008 r.

 • W związku z art. 22 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r., nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) Biuro Lustracyjne IPN uzupełnia katalogi katalog.bip.ipn.gov.pl  o osoby pełniące aktualnie funkcje sekretarzy i podsekretarzy stanu (art. 22 p 17) - 44 osoby.
  Dodatkowo uzupełnione zostają katalogi dotyczące prokuratorów Prokuratury Krajowej, sędziów Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego.
  Łącznie aktualizacje dotyczą 83 osób.

  Publikacja dotycząca sekretarzy i podsekretarzy stanu jest niekompletna, ponieważ nie udało się uzyskać od właściwych organów wszystkich informacji lub dostarczone dane były niepełne, co znacznie utrudniło, a niekiedy uniemożliwiło przeprowadzenie kwerend w zasobach archiwalnych.

  Uzupełniono również katalogi:

  - osób rozpracowywanych przez organa bezpieczeństwa PRL (art. 52 a p 7 ustawy o IPN) – 142 osoby.
  - funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL – 409 osób.
  - osób pełniących kierownicze stanowiska partyjne i państwowych w PRL – 20 osób.

 


 • W związku z art. 22 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r., nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) Biuro Lustracyjne IPN w dniu 4.12.2007 r., uzupełnia (katalog.bip.ipn.gov.pl)  o informacje o osobach pełniących funkcje publiczne wymienione w punktach:

  3) posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego;
  4) Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów; 

 

 •  W związku z art. 22 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r., nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) Biuro Lustracyjne IPN umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej (katalog.bip.ipn.gov.pl) informacje o osobach pełniących funkcje publiczne wymienione w punktach:

  3) posłów do Parlamentu Europejskiego;
  8b) Rzecznika Praw Dziecka;
  8c) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  9) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli;
  10) Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej;
  11) Prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego;
  11a) członków Rady Polityki Pieniężnej;
  13) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
  16) Szefa Kancelarii Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Sejmu i Szefa Kancelarii Senatu;
  17) sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta RP

  Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 52a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna publikację katalogów (katalog.bip.ipn.gov.pl):
 • pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa – punkt 6;
 • osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że były pracownikami, funkcjonariuszami i żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa – punkt 7. Na stronie internetowej IPN katalog ten nazywany jest „Katalogiem osób rozpracowywanych”;
 • osób, które zajmowały kierownicze stanowiska w byłej Polskiej Partii Robotniczej i byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, a także były członkami Rady Ministrów państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów administracji państwowej – punkt 8. Na stronie internetowej katalog ten nazywany jest „Katalogiem kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL”.

Ponadto art. 22 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r., nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) zobowiązał Biuro Lustracyjne do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o osobach pełniących niektóre - wymienione w punktach 1-17 oraz 20 ustępu 1 w art. 22 - funkcje we władzach państwowych i samorządowych Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 52b ust. 1 w/w ustawy określa w ośmiu punktach, jakie informacje powinny znaleźć się w poszczególnych katalogach.

 

Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie


centrala