Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link
Data publikacji: 2007-04-03 01:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:
p.o. Dyrektora Edyta Karolak

sekretariat:
tel. (0-22) 693 45 73 
fax (0-22) 693 45 83


Zastępca Dyrektora  Leopold Buczacki tel. (0-22) 693 45 82

Biuro Lustracyjne IPN-KŚZpNP funkcjonuje od dnia 15 marca 2007 roku i realizuje zadania określone w art. 52a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2014.1075 j.t.), zwanej dalej ustawą o IPN oraz art. 20,23,24 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2013,1388 j.t.), w tym szczególności:


1) prowadzi rejestr oświadczeń lustracyjnych;
2) dokonuje analizy oświadczeń lustracyjnych oraz zbiera informacje niezbędne do prawidłowej ich oceny;
3) przygotowuje postępowania lustracyjne;
4) sygnalizuje odpowiednim organom o niewywiązywaniu się organów pozasądowych z obowiązków nałożonych przez ustawę;
5) przygotowuje i publikuje katalogi zawierających dane osobowe:
a) pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa,
b) osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych,
c) osób, które zajmowały kierownicze stanowiska w byłej Polskiej Partii Robotniczej i byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, a także były członkami Rady Ministrów państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów administracji państwowej.

Biuro Lustracyjne IPN-KŚZpNP realizuje zadania w ramach wydziałów oraz samodzielnych stanowisk. Ponadto w 11 Oddziałach IPN-KŚZpNP, utworzonych na terenie kraju, funkcjonują Oddziałowe Biura Lustracyjne.

Radcy prawni Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP pod numerem telefonu (0-22) 693 45 95, udzielają wyjaśnień w sprawach interpretacji przepisów prawnych regulujących problematykę lustracji. Rozmowy z radcą prawnym Biura są rejestrowane.

Pisemne zapytania dotyczące problematyki wchodzącej w zakres działania Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP prosimy kierować na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Lustracyjne
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat.bl@ipn.gov.pl

Biuro Lustracyjne IPN-KŚZpNP informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej wskazanie: przedmiotu sprawy, której dotyczy, osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą, adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby.